Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 7 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Specialist principal 
Specialist superior
Judecătoria Căuşeni Căuşeni, CĂUȘENI 17.03.2017 10.04.2017
Anunţ cu privire la desfărurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Secretariatului Judecătoriei Căuşeni
Judecătoria Căuşeni
COMISIA DE CONCURS
ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţii publice vacante din cadrul Secretariatului Judecătoriei Căuşeni
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice în Judecătoria Căuşeni:
Grefier – 1 post ( pe perioadă nedeterminată).
                 1 post ( pe perioadă determinată).
Scopul general al funcţiei:
Contribuie la înfăptuirea justiţiei prin acordarea sprijinului necesar judecătorilor la înfăptuirea actului de justiţie.
Sarcinile de bază:
Ø  Realizarea acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare;
Ø  Asigurarea suportului organizaţional şi tehnic completului de judecată în scopul înfăptuirii efective a procesului de judecată;
Ø  Asigurarea utilizării sistemului de înregistrare audio SRS” Femida” şi a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor în cadrul examinării cauzei;
Ø  Întocmirea actelor procesuale şi executarea obligaţiilor procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Civilă, Codul de Procedură Penală şi Codul Contravenţional.
Condiţii de participare la concurs
Condiţii de bază:
deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
cunoaşterea limbii de stat;
neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.
Cerinţe specifice.
Studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă.
Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs, care va conţine:
formularul de participare;
copia buletinului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
copia carnetului de muncă;
certificat medical;
cazierul judiciar;
2 poze ¾.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
Constituţia Republicii Moldova;
Acte legislative specifice domeniului de specialitate:
Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;
Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;
Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;
Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;
Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;
Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;
Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;
Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;
Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;
Legea nr.59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti
Acte legislative specifice domeniului serviciului public:
Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.
Data limită de depunere a dosarului de concurs – 27 martie 2017.
Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs la sediul Judecătoriei Căuşeni str. Str. Ştefan cel Mare, 86, or. Căuşeni. Copiile documentelor  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Dosarul de participare la concurs poate fi prezentat prin  poştă pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 86, sau  
jca@justice.md
 În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă  sau e-mail,  candidaţii vor prezenta  documentele originale pentru verificarea veridicităţii copiilor depuse la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.          
Persoana de contact specialist principal SRU Blidaru Maria, telefon de contact: 0-243-2-31-66.
Judecătoria Căuşeni Căuşeni, CĂUȘENI 09.03.2017 27.03.2017
Grefier – 1 post ( pe perioadă nedeterminată). Judecătoria Căuşeni Căuşeni, CĂUȘENI 09.02.2017 28.02.2017
specialist, secția economie Aparatul președintelui raionului Căușeni Căușeni, CĂUȘENI 27.12.2016 20.01.2017
specialist principal, secția economie Aparatul președintelui raionului Căușeni Căușeni, CĂUȘENI 27.12.2016 20.01.2017
specialist, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri  Aparatul președintelui raionului Căușeni Căușeni, CĂUȘENI 10.11.2016 09.12.2016
Grefier. Secția grefă. Judecătoria Căuşeni Căuşeni, CĂUȘENI 07.11.2016 25.11.2016