Servicii

Informatii despre Autoritatea publică


Agenția Achiziții Publice

Chișinău, Moldova
Telefon : 022/244280
Website : www.tender.gov.md

Descrierea Autoritate publică:

Agenţia Achiziţii Publice este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanţelor, constituită în scopul efectuării supravegherii, controlului ex-post şi coordonării interramurale în domeniul achiziţiilor publice. A fost creată la data de 31 decembrie 1997, în conformitate cu Hotarîrea Guvernului nr. 1217 din 31 decembrie 1997 cu privire la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.  
Efectivul - limită al Agentţei Achiziţii Publice, stabilit prin Hotarârea Guvernului  Nr. 134 din  09.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structura şi efectivul - limită ale Agentţei Achiziţii Publice, este de 51 persoane.

   Agenţia asigură implementarea coerentă a politicii statului în domeniul achiziţiilor publice şi procesul de armonizare treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară.
    6. În scopul realizării misiunii sale, Agenţia exercită următoarele funcţii de bază: 
    1)  implementarea actelor normative din domeniul achiziţiilor publice şi elaborarea propunerilor de modificare şi completare a legislaţiei privind achiziţiile publice;
    2)  participarea la procesul de armonizare treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară; 
    3) monitorizarea şi evaluarea funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice;
    4) efectuarea controlului ex-post privind aplicarea de către autorităţile contractante a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice.
    7. Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii: 
    1) elaborează şi pune în aplicare documentaţia standard privind procedurile de achiziţii publice;
    2) acordă autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice; 
    3) asigură instruirea personalului din autorităţile contractante implicat în organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice; 
    4) editează „Buletinul achiziţiilor publice”; 
    5) întreţine în reţeaua globală Internet pagina web „Achiziţiile publice ale Republicii Moldova”; 
    6) gestionează Sistemul informaţional automatizat al achiziţiilor publice; 
    7) examinează dările de seamă privind procedurile de achiziţii publice în scopul analizei şi monitorizării eficienţei sistemului de achiziţii publice; 
    8) întocmeşte, actualizează şi menţine lista operatorilor economici calificaţi şi lista de interdicţie a operatorilor economici; 
    9) avizează proiectele de acte normative care au impact asupra activităţilor reglementate de legislaţia privind achiziţiile publice;
    10) coordonează activităţile de utilizare a asistenţei tehnice străine în domeniul achiziţiilor publice; 
    11) elaborează, trimestrial şi anual, rapoarte şi analize statistice privind achiziţiile publice; 
    12) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie.
    8. Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Agenţia este în drept:
    1) să înainteze propuneri de perfecţionare a actelor normative din domeniul achiziţiilor publice; 
    2) să participe la elaborarea şi realizarea unor proiecte şi programe în domeniul achiziţiilor publice; 
    3) să stabilească relaţii şi să colaboreze cu agenţii similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale; 
    4) să convoace şedinţe la nivel republican sau conferinţe cu tematici în domeniul achiziţiilor publice; 
    5) să organizeze şedinţe de lucru ce ţin de domeniul achiziţiilor, cu participarea reprezentanţilor autorităţilor contractante, operatorilor economici şi altor organe de specialitate; 
    6) să solicite, argumentat şi în scris, şi să obţină de la organele competente informaţii despre operatorii economici participanţi la procedurile de achiziţii publice, precum şi orice altă informaţie necesară exercitării atribuţiilor; 
    7) să solicite actele din dosarul de achiziţii publice în scopul efectuării controlului ex-post pentru identificarea modului în care autoritatea contractantă respectă procedura de achiziţie publică şi legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.

 

Rezultate: 18 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Locație Postat Down Data limită
Inspector principal, Secția supraveghere achiziții bunuri Chișinău, CHIŞINĂU 12.02.2018 02.03.2018
Inspector principal, Secția control ex-post achiziții bunuri Chișinău, CHIŞINĂU 12.02.2018 02.03.2018
Specialist principal, Direcția consultanță și instruiri Chișinău, CHIŞINĂU 12.02.2018 02.03.2018
Șef adjunct Direcția achiziții electronice și statistică (perioadă determinată) Chișinău, CHIŞINĂU 31.01.2018 21.02.2018
Șef Direcția achiziții electronice și statistică (perioadă determinată) Chișinău, CHIŞINĂU 31.01.2018 21.02.2018
Șef adjunct Direcția juridică  Chișinău, CHIŞINĂU 31.01.2018 21.02.2018
Șef Direcția juridică  Chișinău, CHIŞINĂU 31.01.2018 21.02.2018
Inspector principal, Secția control ex-post achiziții bunuri Chișinău, CHIŞINĂU 26.10.2017 30.01.2018
Specialist principal, Direcția  Achiziții Electronice și Statistică Chișinău, CHIŞINĂU 26.10.2017 10.01.2018
Specialist principal, Direcția consultanță și instruiri Chișinău, CHIŞINĂU 26.10.2017 30.01.2018