Servicii

Informatii despre Autoritatea publică


Agenția Achiziții Publice

Chișinău, Moldova
Telefon : 022/244280
Website : www.tender.gov.md

Descrierea Autoritate publică:

Agenţia Achiziţii Publice este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanţelor, constituită în scopul efectuării supravegherii, controlului ex-post şi coordonării interramurale în domeniul achiziţiilor publice. A fost creată la data de 31 decembrie 1997, în conformitate cu Hotarîrea Guvernului nr. 1217 din 31 decembrie 1997 cu privire la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.  
Efectivul - limită al Agentţei Achiziţii Publice, stabilit prin Hotarârea Guvernului  Nr. 134 din  09.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structura şi efectivul - limită ale Agentţei Achiziţii Publice, este de 51 persoane.

   Agenţia asigură implementarea coerentă a politicii statului în domeniul achiziţiilor publice şi procesul de armonizare treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară.
    6. În scopul realizării misiunii sale, Agenţia exercită următoarele funcţii de bază: 
    1)  implementarea actelor normative din domeniul achiziţiilor publice şi elaborarea propunerilor de modificare şi completare a legislaţiei privind achiziţiile publice;
    2)  participarea la procesul de armonizare treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară; 
    3) monitorizarea şi evaluarea funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice;
    4) efectuarea controlului ex-post privind aplicarea de către autorităţile contractante a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice.
    7. Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii: 
    1) elaborează şi pune în aplicare documentaţia standard privind procedurile de achiziţii publice;
    2) acordă autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice; 
    3) asigură instruirea personalului din autorităţile contractante implicat în organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice; 
    4) editează „Buletinul achiziţiilor publice”; 
    5) întreţine în reţeaua globală Internet pagina web „Achiziţiile publice ale Republicii Moldova”; 
    6) gestionează Sistemul informaţional automatizat al achiziţiilor publice; 
    7) examinează dările de seamă privind procedurile de achiziţii publice în scopul analizei şi monitorizării eficienţei sistemului de achiziţii publice; 
    8) întocmeşte, actualizează şi menţine lista operatorilor economici calificaţi şi lista de interdicţie a operatorilor economici; 
    9) avizează proiectele de acte normative care au impact asupra activităţilor reglementate de legislaţia privind achiziţiile publice;
    10) coordonează activităţile de utilizare a asistenţei tehnice străine în domeniul achiziţiilor publice; 
    11) elaborează, trimestrial şi anual, rapoarte şi analize statistice privind achiziţiile publice; 
    12) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie.
    8. Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Agenţia este în drept:
    1) să înainteze propuneri de perfecţionare a actelor normative din domeniul achiziţiilor publice; 
    2) să participe la elaborarea şi realizarea unor proiecte şi programe în domeniul achiziţiilor publice; 
    3) să stabilească relaţii şi să colaboreze cu agenţii similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale; 
    4) să convoace şedinţe la nivel republican sau conferinţe cu tematici în domeniul achiziţiilor publice; 
    5) să organizeze şedinţe de lucru ce ţin de domeniul achiziţiilor, cu participarea reprezentanţilor autorităţilor contractante, operatorilor economici şi altor organe de specialitate; 
    6) să solicite, argumentat şi în scris, şi să obţină de la organele competente informaţii despre operatorii economici participanţi la procedurile de achiziţii publice, precum şi orice altă informaţie necesară exercitării atribuţiilor; 
    7) să solicite actele din dosarul de achiziţii publice în scopul efectuării controlului ex-post pentru identificarea modului în care autoritatea contractantă respectă procedura de achiziţie publică şi legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.

 

Rezultate: 28 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină: