Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Dimov Ludmila
Telefon: 022 264 665
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

  Inspector principal, Secţia controlul siguranţei alimentelor
  din cadrul Direcţiei teritoriale  pentru siguranţa alimentelor, Cahul
 (cu raza de acoperire și a raionului Vulcănești) 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C43. Inspector principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

  Inspector principal, Secţia controlul siguranţei alimentelor
  din cadrul Direcţiei teritoriale  pentru siguranţa alimentelor, Cahul
 (cu raza de acoperire și a raionului Vulcănești) 

Data-limită de depunere a documentelor:

01.04.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:
Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de ANSA și Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor, realizarea obiectivelor  propuse prin promovarea și implementarea a politicii statutului în domeniul de reglementare și control pentru siguranța și calitatea produselor alimentare.
 
2.Sarcinile de bază:
 
 1. Inspectarea, supravegherea și monitorizarea operatorilor economici din raza de acoperire din punct de vedere al siguranței și calității produselor alimentare, materialelor care vin în contact cu produsele alimentare și protecției consumatorilor, realizarea Planului privind controlul oficial/inopinat și în caz de necesitate constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul Contravențional;
 2. Monitorizarea operatorilor din sectorul alimentar privind cerințele de siguranță alimentară și bunele practici, inclusiv analiza riscurilor și punctelor critice de control (HACCP), bunele practici în agricultură (GAP), bunele practici de fabricație (GMP) și bunele practici de igienă (GHP) pentru a asigura respectarea normelor legale, inclusiv a celor cu privire la modernizarea unităților din sectorul alimentar;
 3. Asigurarea organizării instruirilor, meselor rotunde cu administrația publică locală, operatorii din businessul alimentar și reprezentanții instituțiilor preșcolare și școlare, etc.;
 4. Perfectarea și eliberarea actelor permisive în conformitate cu legislația în vigoare pe domeniul comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor;
 5. Organizarea acțiunilor privind profilaxia și combaterea toxicoinfecțiilor alimentare, BDA și intoxicațiilor;
 6. Supravegherea și monitorizarea unităților de comerț și alimentație publică, distribuția produselor alimentare gata pentru consum.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 665

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CAHUL

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, mun. Chişinău, MD-2009, str. M. Kogălniceanu,63, et.1, of.117

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat; 
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
 • cunoașterea la nivel avansat a Microsoft Office.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul siguranței alimentelor.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență în domeniul de profil, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 6700

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu privire la codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate :
 • Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior;
 • Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor;
 • Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor;
 • Legea nr. 306 din 30.11.2018  privind siguranța alimentelor;
 • Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;
 • Legea nr. 296 din 21.12.2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;
 • Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare;
 • Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1408 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare;
 • Hotărârea Guvernului  nr.221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 600  din 27.06.2018 cu privire la organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1112 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine 
  animală;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 931 din 08.12.2011 cu privire la comerțul cu amănuntul;
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova.