Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : Șoseaua Hîncești 38A
Persoană de contact: Nadejda Stînca
Telefon: 022 54 54 11
E-mail:
Website: www.anacip.md

Inspector, Secția Evaluare Învățământ Primar și Gimnazial (Concurs prelungit)

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector, Secția Evaluare Învățământ Primar și Gimnazial (Concurs prelungit)

Data-limită de depunere a documentelor:

30.11.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Promovarea  și evaluarea implementării politicii de stat în domeniul educației, asigurarea managementului calității în învățământul primar și gimnazial.
 
Sarcini de bază:
Realizarea de sarcini de complexitate scăzută în domeniul executării activităților de control și inspectare a procesului de implementare a actelor normative;
Participarea la realizarea activităților de evaluare a instituțiilor de învățământ primar și gimnazial;
Participarea la realizarea procesului de evaluare a activităţii personalului didactic și didactic auxiliar din instituţiile de învățământ primar și gimnazial;
Generalizarea rapoartelor şi a altor informații privind rezultatele evaluării în învățământul primar și gimnazial.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Parascovia Rudei

Telefon:

022 78 38 57

E-mail:

contact@anacec.md

Web site:

http://www.anacip.md/

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

șos. Hîncești 38A, MD-2028

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
- are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă – studii superioare de licență / de master;
- în ultimii 3 ani, nu a fost destituit/-ă dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
- nu este privat/-ă de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- studii superioare cu profil pedagogic;
- grad didactic/managerial;
- experiență didactică sau de conducere în sistemul de învățământ de cel puțin 1 an;
- cunoaşterea şi înţelegerea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
- cunoaşterea cadrului  normativ general şi  în domeniu, strategiilor şi politicilor educaţionale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului primar și gimnazial;
- posedă cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Nu
Alte documente necesare:  - formularul de participare, anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu semnătura titularului;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului.

Notă:
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 5800 lei

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul administrației publice
Constituţia Republicii Moldova;
Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Acte normative în domeniul de specialitate
Codul Educației nr.152 din 17.07.2014;
Monitorul Oficial nr. 319 – 324 din 25.10.14;
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare;
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014 Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020;
Regulamentul tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclu I și II, aprobat prin ordinul ME nr. 235 din 25 martie 2016;
Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobat prin ordinul ME nr. 638 din 30 iunie 2016;
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul nr. 62 din 23 februarie 2018;
Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1467 din 12.11.2019;
Cadrul Naţional de referinţă al curriculumului. Curricula Naţională;
Planul - cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2020-2021, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 396 din 06.04.2020.;
Standarde de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului aprobate prin ordinul ME nr. 970 din 11 octombrie 2013; 
HG nr. 732 din 16 septembrie 2013 cu privire la Centrul Republican de Asistență. Psihopedagogică și Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică;
HG nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020;
Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20.07.2018;
Standarde de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul
general,  aprobate prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20.07.2018.