Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Biroul Naţional de Statistică

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Grenoble, 106
Persoană de contact: Diana Bîrsa
Telefon: 0 22 40 30 80
E-mail:
Website: http://www.statistica.md/

Direcţia statistica serviciilor sociale şi a condiţiilor de trai, 
Secţia statistica nivelului de trai
Consultant

 

 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Economie, Statistică

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C35. Consultant

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Direcţia statistica serviciilor sociale şi a condiţiilor de trai, 
Secţia statistica nivelului de trai
Consultant

 

 

Data-limită de depunere a documentelor:

10.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general:
Organizarea şi realizarea cercetărilor statistice selective în gospodăriile populaţiei în scopul determinării diferitor aspecte ce caracterizează nivelul de trai al populaţiei.
Sarcinile de bază:
 • Elaborarea şi implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul nivelului de trai al populaţiei, în special a Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC).
 • Organizarea şi asigurarea procesului de implementare a etapelor de desfăşurare a cercetărilor statistice/modulelor ad-hoc asupra gospodăriilor casnice.
 • Elaborarea notelor informative în domeniul statisticii nivelului de trai, sărăciei şi excluderii sociale.
 • Avizarea proiectelor de acte normative conform domeniului de competenţă.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale pentru statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice: colectarea, editarea, centralizarea, analiza si validarea informaţiilor statistice obţinute de la organele teritoriale de statistică.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale şi locale. Mediul academic, mass-media, organizaţii non-guvernamentale etc.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Diana Bîrsa

Telefon:

0 22 40 30 80

E-mail:

diana.birsa@statistica.gov.md

Web site:

http://www.statistica.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str.Grenoble 106, bir.409.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic;
Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,E-mail;
Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, funcţiei publice;
Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -        formularul de participare;
-        copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare   profesională şi/sau specializare;       

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 93 din 26.05.2017;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1034  din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese;
 • Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu anexe;
 • Programul Lucrărilor Statistice;
 • Metodologii:  (www.statistica.md/Metodologie/Metadate/Metadate de referinţă).