Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Biroul Naţional de Statistică

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Grenoble, 106
Persoană de contact: Diana Bîrsa
Telefon: 0 22 40 30 80
E-mail:
Website: http://www.statistica.md/


Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă, 
Secţia statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului

-Consultant superior-
 

 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Economie, Statistică

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C34. Consultant superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:


Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă, 
Secţia statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului

-Consultant superior-
 

 

Data-limită de depunere a documentelor:

21.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

-Consultant superior-
Scopul general:
Asigurarea activităților de producere și diseminare a informațiilor statistice privind transporturile, poșta și telecomunicațiile în corespundere cu cerințele naționale şi standardele internaționale.
Sarcinile de bază:
 • Elaborarea proiectelor formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind transportul feroviar şi aerian, poşta şi telecomunicaţiile.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice privind transportul feroviar şi aerian, poşta şi telecomunicaţiile. Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor statistice, sistemul de indicatori statistici care caracterizează transportul feroviar şi aerian, poşta şi telecomunicaţiile.
 • Avizarea  proiectelor actelor normative ce ţin de asigurarea activităţii secţiei.
 • Elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, culegerilor de date statistice ce cuprind informaţii statistice privind transportul feroviar şi aerian, poşta şi telecomunicaţiile, la schimbul de informaţii statistice cu organismele internaţionale (Forumul Internaţional al  Transporturilor, CEE/NU, Eurostat, Comitetul de Statistică al CSI ).
 • Pregătirea informaţiei statistice privind transporturile, poşta şi telecomunicaţiile pentru plasarea acesteia pe pagina Web a BNS, pregătirea informaţiei la solicitările utilizatorilor.
 • Coordonarea şi participarea la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate de către BNS.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Diana Bîrsa

Telefon:

022 40 30 80

E-mail:

diana.birsan@statistica.gov.md

Web site:

http://www.statistica.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str.Grenoble, 106, bir. 409.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 1. Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic;
 2. Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic - 1 an.
 3. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 4. Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,E-mail;
 5. Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, funcţiei publice;
 6. Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 7. Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate. 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -        formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
-        copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare   profesională şi/sau specializare;       

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

1.      Constituţia Republicii Moldova;
2.      Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
3.      Hotărîrea Guvernului nr.1034  din 29.12.2011 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei  nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;
4.      Hotărîrea Guvernului nr. 1008 din 10.12.2014 “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2015”;
5.      Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
6.      Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
7.      Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
8.      Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese.
9.      Legea nr. 155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice
10.   Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”. 
12.  Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art.49-56 
13.   Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu anexe.
14.  Hotărîrea Guvernului  nr. 618 din  05.10.1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova”; 
15.  Metodologii: 
(www.statistica.md/Metodologie/Metadate/Metadate de referinţă)