Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Relaţii Interetnice

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str. A. Mateevici 109/1
Persoană de contact: Doina Belous
Telefon: 022 243285
E-mail:
Website: http://www.bri.gov.md/

Specialist  principal, Direcția consolidarea relațiilor interetnice

Domeniu de activitate:

Relaţii interetnice

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist  principal, Direcția consolidarea relațiilor interetnice

Data-limită de depunere a documentelor:

12.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul:
Asigură realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului prin promovarea şi implementarea  politicii statului  în domeniul relaţiilor interetnice, funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova  şi este responsabil de asigurarea respectării legislaţiei în acest domeniu şi exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
 
Sarcinile de bază:
 1. Acumulează, prelucrează și generalizează informațiile, datele statistice privind situația în domeniul relațiilor interetnice, situația social – culturală a comunităților etnice, datele privind funcționarea limbii de stat, limbii ruse, altor limbi vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, participă la efectuarea controlului respectării legislației în vigoare în domeniul relațiilor interetnice și funcționarea limbilor;
2. Colaborează, cu consemnțămîntul conducerii Agenției, cu reprezentanții ministerelor și altor autorități administrativ centrale și locale, cu cercetătorii în domeniul respectiv, inclusiv din Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei;
3. Colaborează cu asociațiile etnoculturale ale persoanelor aparținînd minorităților naționale, cu organizațiile internaționale și reprezentanțele lor, misiunile diplomatice ale țărilor străine, acreditate în Republica Moldova, în problemele din domeniul dat;
4. Elaborează recomandări și acordă ajutor necesar autorităților publice centrale și locale, inclusiv specialiștilor care coordonează chestiunile etnoculturale și lingvistice în teritoriu, asociaților etnoculturale, cercetătorilor științifici, cetățenilor în domeniul respectiv;
5. Efectuiază lucru cu petiții conform legislației în viguare;
6. Participă la pregătirea materialelor, ce țin de atribuțiile lor funcționale, pentru ședințele Colegiului Agenției Relații Interetnice, ședințe de lucru, ședințele Consiliului coordonator al organizațiilor etnoculturale pe lîngă Agenția Relații Interetnice.
 
 
 
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Doina Belous

Telefon:

022 243285

E-mail:

sjru@bri.gov.md

Web site:

http://www.bri.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Alexei Mateevici 109/1

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul, administraţiei publice, drept,  psihologie;
cursuri de perfecţionare profesională în domeniu relaţiilor interetnice, administraţiei publice.( constituie un avantaj)

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  formularul de participare la conncurs pentru ocuparea funcției vacante

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3200

Bibliografia concursului:

Constituția RM
Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la  funcția publică și statutul funcționarului public;
Hotărîrea nr.593 din 25 iunie 2018 Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Relații Interetnice
Legea cu privire la  funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova,
nr.3456 -XI din01.09.1989;
Legea nr.382 din 19.07.2001 privind drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale și statutul juridic al organizațiilor lor;
Legea  nr. 239 din 13.11.2008  privind transparența în procesul decizional;
Legea cu privire la cultură;