Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Cimişlia

Raion : CIMISLIA
Oraș : Cimişlia
Adresa : str. Bd Ștefan Cel Mare, 12
Persoană de contact: Arama Elena
Telefon: 0241 220 58
E-mail:
Website: www.raioncimislia.md

specialist superior, Direcția agricultură și industrie prelucrătoare

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C59. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist superior, Direcția agricultură și industrie prelucrătoare

Data-limită de depunere a documentelor:

06.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Promovarea politicii agrare în domeniul mecanizarii şi prestărilor serviciilor mecanizate.
2.Implementarea tehnologiilor avansate, sporirea eficientei exploatării tehnicii agricole cît şi a tehnicii utilizate în industria prelucrătoare în raion.
3.Monitorizarea piețelor resurselor energetice, pieselor de schimb şi a maşinilor agricole.
4.Acordarea sprijinului informațional agenților economici din sectorul agroalimentar cît şi proprietarilor individuali.
5.Informarea instituţiilor publice privind aplicarea şi implementarea noilor tehnologii în domeniul eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Arama Elena

Telefon:

0241 220 58

E-mail:

crcim@mail.ru

Web site:

raioncimislia.md

Raion, oraș:

Cimişlia, CIMISLIA

Adresa:

bd.Ștefan cel Mare, 12

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:  Superioare, preferabil în domeniul agriculturii, mecanicii. 
Experienţă profesională: minimum 6 luni stagiu în domeniu, preferabil în serviciul public.  
 
Cunoştinţe:
-          cunoaşterea legislaţiei în domeniu,
-          cunoaşterea modului de funcţionare a  autorităţilor publice,
-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet,
-          cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat citit, scris, vorbit, a limbii ruse la nivel avansat: citit, scris, vorbit.
 
Abilităţi: lucru cu informaţia, analiză, sinteză, planificare, organizare, elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice, a computerului.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -   formularul de participare
-   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
     perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;             

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2600

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
- Legea nr.133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare;
 
Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale
- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764  din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 
Acte normative în domeniul de specialitate
  • Codul Funciar al Republicii Moldova, Cod nr.828 din 25.12.1991;
  • Legea nr.198 din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură;
  • Legea nr.1353 din 03.11.2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier);
  • Legea viei și vinului  nr.57 din 10.03.2006.