Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Vieru Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Şef secţie în cadrul direcţiei, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer
din cadrul Direcţiei municipale pentru siguranţa alimentelor, Bălți

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B23. Şef secţie în cadrul direcţiei,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Şef secţie în cadrul direcţiei, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer
din cadrul Direcţiei municipale pentru siguranţa alimentelor, Bălți

Data-limită de depunere a documentelor:

29.01.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Scopul general al funcţiei:
Efectuarea controlului și supravegherii de stat asupra respectării legislației în vigoare privind produsele de uz fitosanitar și control semincer.
2. Sarcinile de bază:
 
1. Coordonarea activităţii secţiei sănătatea plantelor și control semincer în domeniul controlului și supravegherii de stat, în conformitate cu prevederile legislaţiei.
2. Coordonarea procesului de planificare a activității secţiei sănătatea plantelor și control semincer în problemele ce țin de produsele de uz fitosanitar și control semincer.
3. Efectuarea supravegherii și controlului de stat asupra respectării legislației în vigoare la utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în procesul de cultivare a plantelor agricole și în limita localităților, respectării legislației în vigoare ce ține de protecția muncii în domeniul dat.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

VIERU  Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.vieru@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, BĂLȚI

Adresa:

MD-2004, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 63,  biroul 116,

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul agrochimiei, fitotehniei, horticultură, protecţia plantelor, viticol. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1).
Experienţă profesională: minimum 2 ani experienţă profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public;

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 3000

Bibliografia concursului:

·         Constituţia Republicii Moldova
·         Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese,
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
-          Legea Nr. 113 din  18.05.2012 ,,cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor”.
-          Hotărârea Guvernului  RM nr. 221 din 16.03.2009 ,, cu privire la aprobarea Regulilor  privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare”.
 • Hotărârea Guvernului  RM nr. 51 din 16.01.2013 ,, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
-          Hotărârea Guvernului  RM nr. 412 din 25.05.210 ,,pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a  produselor alimentare”.
-          Hotărârea  Guvernului RM nr.862 din 26.07.2004 privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializat;
-          Hotărârea  Guvernului nr.520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare;
 • Legea nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare.
 • Legea cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară nr.228 din 23.09.2010;
 • Hotărârea de Guvern privind  măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspândirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină nr. 558 din 22.07.2011;
 • Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoaşterii  zonelor protejate din Republica Moldova şi a Normelor de circulaţie a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată nr.557 din 22.07.2011
 • Hotărârea  Guvernului R. Moldova pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea  Legii nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară nr. 356 din 31.05.2012;
 • Hotărârea de Guvern cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative nr. 1073 din 19.09.2008;
 • Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală nr. 1004 din 25.10.2010.
-          Hotărârea Guvernului nr. 418 din 09.07.2009 cu privire la aprobarea Reglementarii tehnice "Producerea, certificarea, controlul si comercializarea materialului de înmulțire si plantare viticol;
-          Legea nr. 659 din 29.10.1999 despre seminţe;
-          Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei si vinului
-          Hotărârea Guvernului nr.520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare;
 • Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova nr.594 din 20.08.2011;
 • Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală nr. 1004 din 25.10.2010.
 • LEGE Nr. 119 din  22.06.2004cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi
 • HOTĂRÎRE Nr. 1045 din  05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
  importul,stocarea,comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor ;
 • HOTĂRÎRE Nr. 1307 din  12.12.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură
-          HOTĂRÎRE Nr. 1191 din  23.12.2010cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale.