Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Vieru Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Inspector superior,  Secţia sănătatea plantelor şi control semincer
din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Drochia.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C44. Inspector superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector superior,  Secţia sănătatea plantelor şi control semincer
din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Drochia.

Data-limită de depunere a documentelor:

28.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:
Exercitarea controlului la producerea, certificarea și comercializarea materialului semincer de culturi agricole. Monitorizarea informațiilor privind sectoarele semincere de culturi agricole din raza sa de competență teritorială.
2. Sarcinile de bază:
1.     Înregistrarea teritorială a agenților economici care activează în domeniul producerii materialului semincer și asigurarea evidenței dosarelor lor
2.     Asigurarea respectării legislației în vigoare și a normelor tehnologice la toate etapele de producere, pregătire, transportare și comercializare a materialului semincer de culturi agricole.
3.     Recepționarea și totalizarea informației despre sectoarele seminciere de culturi agricole din raza de competență teritorială a inspectorului.
4.     Efectuarea inspecției în cîmp și certificarea materialului semincier  de culturi agricole.
5.     Informarea și consultarea populației și a agenților economici înregistrați la producerea și comercializarea materialului semincier de culturi agricole.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Vieru Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.vieru@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, DROCHIA

Adresa:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor,MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 63, et.1 bir.116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul agronomiei, fitotehniei.
Experienţă profesională: minimum 1 an experienţă profesională în domeniul agricol, horticol, semincer sau protecţiei plantelor.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, functii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

·         Constituţia Republicii Moldova
·         Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
 • Hotărârea Guvernului  RM nr. 51 din 16.01.2013 ,, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
 • Legea cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară nr.228 din 23.09.2010;
 • Hotărârea de Guvern privind  măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspândirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină nr. 558 din 22.07.2011;
 • Hotărârea Guvernului nr.594 din 20.08.2011cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova;
-          Hotărârea Guvernului nr. 418 din 09.07.2009 cu privire la aprobarea Reglementarii tehnice "Producerea, certificarea, controlul si comercializarea materialului de înmulțire si plantare viticol;
-          Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre seminţe;
-          Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei si vinului
 • Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova nr.594 din 20.08.2011;
 • Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală nr. 1004 din 25.10.2010.
 • LEGE Nr. 119 din  22.06.2004cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
 • Legea 231 din 23.07.2010 cu privire la consumul interior;
 • Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
 • HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 1045 din  05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
 • HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 1307 din  12.12.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură
-          HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 1191 din  23.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale.