Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Vieru Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Specialist , Serviciul epidemiologic și situații de criză, Direcţia supraveghere sanitar-veterinară

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C42. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist , Serviciul epidemiologic și situații de criză, Direcţia supraveghere sanitar-veterinară

Data-limită de depunere a documentelor:

29.01.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Scopul general al funcţiei:
 
Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor prin asigurarea execuției ordinilor și dispozițiilor conducerii în ceia ce prevede activitatea serviciului epidemiologic și situații de criză și a legislației în vigoare.
 
2.Sarcinile de bază:
 
1.      Participă la diferite instruiri, manifestații științifice interne și internaționale specifice domeniului de activitate, elaborează și actualizează planurile de contingență șo manualile operaționale în domeniul sănătății animalelor;
2.      Monitorizează aplicarea în teren a procedurilor, activităților de combatere a epidemiilor în efectivele de animale, conform normelor naționale și măsurilor stipulate în manualul operațional;
3.      Monitorizează activitățile privind stingerea focarelor și întocmirea documentelor de declarare a stingerii focarelor de boli infecțioase;
4.      Gestionează dosarele de boală existentă, în curs de închidere și închise;
5.      Colaborează cu structurile teritoriale pentru siguranța alimentelor în vederea înființării unor echipe mobile de intervenție pe teren, când e cazul.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Vieru  Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.vieru@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CHIŞINĂU

Adresa:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, MD-2004, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu,63, et. I,  biroul 116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul medicinii veterinare.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2400

Bibliografia concursului:

·         Constituţia Republicii Moldova
·         Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese           
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
 
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Hotărârea Guvernului nr. 51 din  16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, (Publicat : 22.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 15-17, art. nr : 89,) ;
 • Lege nr.221 din  19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, anexă la Legea nr. 221 din  19.10.2007 - Nomenclatorul serviciilor prestate contra plată de instituţiile sanitar-veterinare de stat subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
-          Legea nr.231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 939 din  04.08.2008 “Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare”;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 481 din  29.03.2008 “Cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare”, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 481 din 29 martie 2008 - Norma sanitar-veterinară privind măsurile de control al pestei porcine clasice, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 481 din 29 martie 2008 - Norma sanitar-veterinară privind stabilirea unor prevederi specifice de control al pestei porcine africane,
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din  29.08.2008 “Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare” anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din  29.08.2008 - Norma sanitar-veterinară care stabileşte prevederi specifice pentru supravegherea bolii limbii albastre, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din  29.08.2008 -  Norma sanitar-veterinară privind stabilirea planului de măsuri de supraveghere a brucelozei şi tuberculozei la bovine;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1081 din  22.09.2008 “Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea regulilor de control şi supraveghere a unor encefalopatii spongiforme transmisibile”
-          Hotărârea Guvernului nr.507 din 18.07.2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea şi trasabilitatea animalelor, şi alte acte normative privind supravegherea identificării şi trasabilitatea animalelor;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1530 din  29.12.2007 „Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale”;
-          Legea privind selecţia şi reproducţia în zootehnie nr.371-XIII  din 15.02.1995
-          Legea apiculturii nr.70 din 30.03.2006.
-          Hotărârea Guvernului nr.667 din 23.07.2010 cu privire la păşunat şi cosit.
 • Hotărârea Guvernului nr.793 din 22.10.2012 privind aprobarea Normei sanitar – veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1113 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare ce stabileşte cerinţele faţă de certificarea sanitar – veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea.
 • Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
 • Hotărârea Guvernului nr. 398 din 11.06.2012 pentru aprobarea unor Norme sanitar – veterinare privind controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale.
 • Hotărârea Guvernului nr. 264 din 12.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici.
-          Hotărârea Guvernului nr.677 din 06.06.2008 pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare privind protecţia găinilor ouătoare.
-          Legea Nr. 113 din  18.05.2012 ,,cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor 
generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor”
-          Ordinul MAIA nr. 34 din 27.02.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli transmisibile ale animalelor.