Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Inspectoratul Școlar Național

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str. Alecu Russo, 1, etajul 11, bir. 1103
Persoană de contact: Nadejda Stîncă
Telefon: 0 22 106 942
E-mail:
Website: www.isn.edu.md

 Specialist, Direcţia finanţe (concurs prelungit)

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C52. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

 Specialist, Direcţia finanţe (concurs prelungit)

Data-limită de depunere a documentelor:

28.04.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Asigurarea evidenţei contabile în strictă conformitate cu actele normative în vigoare.


Sarcinile de bază:
-          Colectarea, gruparea, prelucrarea şi sistematizarea informaţiei în baza documentelor primare, conform notelor metodologice şi a mijloacelor special ale Inspectoratului;
-          Efectuarea controlului periodic privind exploatarea eficientă şi după destinaţie a fondurilor fixe, aflate în gestiunea economic a Inspectoratului;
-          Întocmirea dărilor de seamă pe perioadele de gestiune.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Nadejda Stînca

Telefon:

0 22 106 942

E-mail:

inspectorat@edu.md

Web site:

www.isn.edu.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Alecu Russo, 1, et. 11, bir. 1103
MD-2068, Chişinău
Republica Moldova
Inspectoratul Şcolar Naţional

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

-          Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în
           contabilitate;  
-          abilități de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare , anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, semnat olograf;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;
 • Notă: Cazierul judiciar ( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau email (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2400 lei

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Codul educaţiei al Republicii Moldova
 3. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 4. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 5. Legea nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.
 6. Hotărîrea Guvernului nr. 898 din 27.10.2014 cu privire la Inspectoratul Şcolar Naţional
 7. Legea nr. 48 din  22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici
 9. Hotărîrea Guvernului nr.710 din 26.09.2012 privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice central şi locale
 10. Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;
 11. Legea bugetară anuală;
 12. Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;   
 13. Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007;
 14. Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 privind clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial nr.195-196/581 din 31 octombrie 2008).
 15.  Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010 cu privire la  aprobarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice (Monitorul Oficial nr. 135-137/487 din 03.08.2010).
 16. Actele normative publicate de Inspectoratul Școlar Național (www.isn.edu.md)