Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Cancelaria de Stat\Oficiile teritoriale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Persoană de contact: Aramă Cristina
Telefon: 250-474
E-mail:
Website: http://cancelaria.gov.md/

Consultant principal în Secția tehnologii informaționale

Domeniu de activitate:

Informatica, Tehnologii informationale şi comunicaţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant principal în Secția tehnologii informaționale

Data-limită de depunere a documentelor:

28.03.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției:
Asigurarea asistenței tehnico-informaționale și implementării tehnologiilor informaționale în Cancelaria de Stat conform politicii de stat în domeniul dezvoltării informaționale
Sarcinile de bază:
1.Organizarea și relaizarea proceselor de informatizare pentru asigurarea activității optime a direcțiilor și secțiilor din cadrul Cancelariei de Stat;
2.Coordonarea exercitării controlului aplicării legislației referitoare la domeniul dezvoltării informaționale;
3.Asigurarea translării on-line a ședințelor de Guvern;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Aramă Cristina

Telefon:

250-474

E-mail:

cristina.arama@gov.md

Web site:

http://cancelaria.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa poştală -  2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 507

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

Condiții de bază:
La funcția dată poate candida o persoană care îndeplinește următoarele condiții de bază:
·       Deține cetățenia Republicii Moldova;
·       Posedă limba de stat;
·       Are capacitate deplină de exercițiu;
·       Nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
·       În ultimii 3 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
·       Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
·       Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare, de licență sau echivalente, în domeniul informaticii și tehnologiilor informaționale
Experiență profesională: minimum 3 ani de experiență profesională în domeniile relevante funcției.
Cunoștințe:
  • cunoașterea politicilor în domeniul tehnologiilor informaționale și a practicilor pozitive în domeniu;
  • cunoașterea funcționării computerelor, imprimantelor, echipamentului de rețea, echipamente video, audio etc;
  • cunoașterea limbajelor de programare PHP, JavaScript, gestionarea bazelor de date, cunoașterea sistemului operațional Linux;
  • limba de stat și rusă la nivel avansat (scris/citit/vorbit);
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana) la nivel B1;
Abilități: de planificare a activității proprii, de analiză și sinteză, elaborare, expunere coerentă a informației, a concluziilor și propunerilor, lucru în echipă. 
Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect, inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, perseverență, tendință de dezvoltare profesională.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
- formularul de participare [1];
-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
- copia carnetului de muncă 
[2]
;
- cazier judiciar  
[3]
-documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
-persoanele care activează/au activat în afara Republicii Moldova, urmează să prezinte acte confirmative precum că au desfășurat activitate in domeniul solicitat.
[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul Informații utile
[2]Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit de declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

Minim 5100