Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnica a Obiectelor Industriale Periculoase

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău, mun.Chșinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 162 et.12
Adresa : mun.Chșinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 162 et.12
Persoană de contact: Aurelia Sacultan
Telefon: Serviciul Resurse Umane, specialist principal - Aurelia Sacultan tel: 0(22)22-87-57
E-mail:
Website: www.ipsstoip.md

Inspector principal - Directie supraveghere tehnica a gazoductelor magistrale

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C43. Inspector principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector principal - Directie supraveghere tehnica a gazoductelor magistrale

Data-limită de depunere a documentelor:

31.07.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Asigurarea implementării și executării de către agenții economici a prevederilor actelor legislative, actelor normative și documentelor normativ-tehnice în vigoare din domeniul securității industriale. 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Aurelia Sacultan

Telefon:

Serviciul Resurse Umane, specialist principal - Aurelia Sacultan tel: 0(22)22-87-57

E-mail:

ipsstoip@mec.gov.md

Web site:

www.ipsstoip.md

Raion, oraș:

Chişinău, mun.Chșinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 162 et.12, CHIŞINĂU

Adresa:

Contacte: tel. 22-87-57,  e-mail: ipsstoip@mec.md, pagina web:www.ipsstoip.md
Adresa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel mare şi sfînt 162, bir.1202, Saculțan Aurelia, Serviciu Resurse Umane

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

studii superioare de profil ( studii tehnice) de licenţă sau echivalente
abilități de utilizare a computerului,  experiența in domeniul de activitate -2 ani

 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

-

Bibliografia concursului:

·             Constituţia Republicii Moldova;
·    Acte normative în domeniul serviciului public: (pentru toate funcțiile vacante)     
- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul    funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public;
- Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
- Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
- Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
-Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
- Legea nr.48 din 22 martie 2012  privind sistemul de salarizare a   funcţionarilor public
- Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decisional,
-Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice,
-Hotărîrea Guvernului nr.  331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcționarilor publici.
              . Acte normative în domeniul de specialitate (pentru toate funcțiile)
-         Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrial a obiectelor industrial periculoase.
-         Lege nr. 131 din 08.06,2912 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
-         Hotărîrea Guvernului nr. 765 cu privire la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Obiectelor Industriale Periculoase.
-         Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
-         Legea nr. 1236 din 03.07.1997 cu privire la regimul produselor și substanțelor nocive.
-         Legea nr. 451 din 30.07.2001 privind licențierea unor genuri de activitate.
    -    Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
-         Lege nr.235  din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.