Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Culturii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : -
Persoană de contact: Rodideal Andrei
Telefon:
E-mail:
Website:

consultant în Direcția patrimoniu cultural

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Arhitectură \ Managementul în construcţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

consultant în Direcția patrimoniu cultural

Data-limită de depunere a documentelor:

23.06.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Expertizarea documentelor de politici, proiectelor de acte legislative şi normative în domeniul investiţiilor capitale, restaurării şi construcţiilor.
2. Coordonarea promovării şi monitorizării activităţilor de proiectare, restaurare, construcţie şi reconstrucţie din cadrul ministerului şi a instituţiilor subordonate.
3. Asigurarea procesului de desfăşurare a achiziţiilor publice în domeniul investiţiilor capitale: restaurări, construcţii şi reconstrucţii.
4. Monitorizarea stării tehnice curente a imobilelor instituţiilor din subordinea ministerului, elaborarea documente şi informaţii corespunzătoare, acordă asistenţă de specialitate instituţiilor din subordine.
5. Coordonarea problemelor ce ţin de tehnica securităţii şi protecţia civilă în cadrul ministerului. 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Bobeică Ala

Telefon:

022 23 35 64

E-mail:

ala.bobeica@mc.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

m.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale,1, etajul 2, biroul 208

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii superioare în domeniul construcțiilor, cunoaștere unei limbi de circulație internațională (nivel B1), abilități de utilizare a computerului

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
  • Formularul de participare , anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, semnat olograf;
  • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;
  • Notă: Cazierul judiciar ( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sai e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3400 lei

Bibliografia concursului:

        Constituția Republicii Moldova

·        Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
·        Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
·        Legea nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative;
·        Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale;
·        Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
·        Legea nr.98 din 4.05.2012 privind administrația publică centrală de specialitate;