Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Casa Naţională de Asigurări Sociale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Gheorghe Tudor 3
Persoană de contact: Fondos Marcela
Telefon: 022257560
E-mail:
Website: cnas.md

auditor intern, perioadă determinată, direcţia audit contribuţii de asigurări sociale, direcţia generală audit intern

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Protecţie socială

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C38. Auditor intern

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

auditor intern, perioadă determinată, direcţia audit contribuţii de asigurări sociale, direcţia generală audit intern

Data-limită de depunere a documentelor:

22.08.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

direcţia generală audit intern
Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la evaluarea eficacităţii sistemului de control intern prin identificarea şi evaluarea riscurilor în cadrul misiunilor de audit intern efectuate în domeniile: evidenţa plătitorilor şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat, apărarea intereselor în instanţa de judecată, informarea şi comunicarea şi alte domenii de activitate.
Sarcinile de bază:
1.        Realizarea misiunilor de audit intern prin evaluarea domeniilor şi proceselor operaţionale conform programului de testare.
2.        Realizarea procesului de testare în cadrul activităţilor de consiliere.
3.        Informarea sistematică despre procesul de realizare a sarcinilor de audit prevăzute în documentele de lucru.
4.        Sistematizarea documentelor de audit intern şi constituirea/completarea dosarelor permanente şi curente a misiunilor de audit.
5.        Urmărirea implementării recomandărilor de audit intern în conformitate cu Planul de acţiuni aprobat.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Fondos Marcela

Telefon:

022257560

E-mail:

concurs@cnas.gov.md

Web site:

cnas.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

orașul Chișinău,  Aparatul Central al CNAS, str.Gh.Tudor 3, bir.100

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul contabilitate şi audit, economie, finanţe, juridice.
Experienţă profesională: preferabil 1 an în serviciul public.
Cunoştinţe:
      -     Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse;
      -     Cunoaşterea legislaţiei în domeniu asigurărilor sociale de stat
      -     Cunoaşterea procedurilor de audit intern în instituţiile publice
      -     Cunoştinţe de operare la calculator : Word,Excel,Power Point,Internet
      -     Cunoaşterea procedurilor de audit intern în instituţiile publice
Abilităţi: capacitate de a coordona, organiza, evaluare-control, elaborarea formularelor de audit intern, comunicare, analiză şi sinteză, obiectivitate în apreciere, respectul faţa de lege, abilităţi de maniere şi negociere, uşurinţă în exprimarea scrisă şi verbală fluent, clar şi concis, lucru în echipa.
Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a)  formularul de participare;
b)  acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar
c)  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3400 lei

Bibliografia concursului:

Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.64-XII din 31 mai 1990  cu privire la Guvern
Lege nr.317-XV din 18.07.2003 privind  actele  normative  ale Guvernului  şi alte  autorităţi  ale  administraţiei  publice  centrale şi locale
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999
Legea privind  sistemul public de pensii nr.156-XIV din 14.10.1998
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală.
Hotărîrea Guvernului  nr. 256 din 09.03.2006 privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova nr.937 din 13.11.2014
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale nr. 418 din 03.05.2000