Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul tehnologii informaționale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Vasile Alecsandri 42
Persoană de contact: Ion Crețu
Telefon: 022-255-390
E-mail:
Website:

Concurs prelungit, Șef al Direcției juridice al Serviciului tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Domeniu de activitate:

Afaceri interne

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B30. Şef direcţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Concurs prelungit, Șef al Direcției juridice al Serviciului tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Data-limită de depunere a documentelor:

12.05.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
 
Organizează şi conduce activitatea de conformare a actelor normative din domeniul de activitate al Serviciului cu prevederile cadrului legislativ în vigoare, de monitorizare a respectării legalității în cadrul Serviciului, de reprezentare a intereselor Serviciului în instanţele de judecată, organele autorităţilor publice şi instituţii/organizaţii neguvernamentale în problemele juridice.
 
Sarcini de bază:
1.        Organizarea şi coordonarea activității de conformare a actelor normative din domeniul de activitate al Serviciului cu prevederile cadrului legislativ în vigoare.
2.        Monitorizarea respectării legalității în cadrul Serviciului.
3.        Reprezentarea intereselor Serviciului în instanţele de judecată, organele autorităţilor publice şi instituţii/organizaţii neguvernamentale în problemele juridice.
4.        Examinarea petiţiilor conform competenţei profesionale.
5.        Conducerea/managementul Direcției juridice.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ion Crețu Șef al Secției resurse umane al STI al MAI

Telefon:

022-255-390

E-mail:

ion.cretu@mai.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 42

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:
-          Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul juridic, știință și inginerie sau  tehnologia informației și comunicațiilor;
-          Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului, administraţiei publice.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - copia diplomei, atestatului de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- caracteristica de la ultimul loc de muncă sau studii;
- declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că: 1) nu are antecedente penale, 2) nu se află sub urmărire penală sau cazier judiciar.
formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament;
- documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar. 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

1.      Constituţia Republicii Moldova;
2.      Codul Civil al RM;
3.      Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI;
4.      Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului;
5.      Legea nr. 1549 din 19.12.2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat;
6.      Legea nr. 216 din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni;
7.      Legea nr.317 –XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
8.      Legea nr. 467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat;
9.      Legea nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre;
10.  Legea nr. 241 din 15.11.2007 comunicaţiilor electronice;
11.  Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
12.  Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
13.  Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008;
14.  Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
15.  Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 11.06.2002 „Cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova”;
16.  Hotărîrea Guvernului nr. 840 din 26.07.2004 „Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice”;
17.  Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 22.05.2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat”;
18.  Hotărîrea Guvernului nr. 733 din 28.06.2006 „Cu privire la Concepţia guvernării electronice;
19.  Hotărîrea Guvernului nr. 1202 din 17.10.2006 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului integrat al organelor de drept”;
20.  Hotărârea Guvernului nr.778 din 27.11.2009 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”;
21.  Hotărârea Guvernului nr.1109 din 06.12.2010 “Pentru aprobarea Concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestora”;
22.  Hotărîrea Guvernului nr. 188  din  03.04.2012 „privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet”;
23.  Hotărîrea Guvernului nr. 328  din  24.05.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat “Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”;
24.  Hotărîrea Guvernului nr. 330  din  28.05.2012 „Cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice”;
25.  Hotărîrea Guvernului nr. 710  din  20.09.2012 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”;
26.  HotărîreaGuvernuluinr. 857 din 31.10.2013 „Cu privire la Strategia de dezvoltare a societăţiii nformaţionale „Moldova Digitală 2020”;
27.  Hotărîrea Guvernului nr. 754 din 12.09.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a structurii şi efectivului-limită ale acestuia”;
Hotărîrea Guvernului nr. 965 din 17.11.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” şi modificarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”.