Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul tehnologii informaționale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Vasile Alecsandri 42
Persoană de contact: Ion Crețu
Telefon: 022-255-390
E-mail:
Website:

Concurs prelungit, Șef al Secție sisteme digitale TETRA (funcție publică cu statut special) a Direcției radiocomunicații a Serviciului tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Domeniu de activitate:

Afaceri interne

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B32. Şef secţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Concurs prelungit, Șef al Secție sisteme digitale TETRA (funcție publică cu statut special) a Direcției radiocomunicații a Serviciului tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Data-limită de depunere a documentelor:

12.05.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
 
Efectuarea lucrului calitativ în domeniul mentenanţei şi exploatării tehnice a Sistemului digital TETRA, organizarea fluxurilor de transport date între participanţii la Sistem, asigurarea aplicării şi exploatării corecte, menţinerea capacităţii de funcţionare şi evidenţa mijloacelor tehnice în subdiviziunile MAI.
 
Sarcini de bază:
  1. Organizarea, coordonează şi verifică întreaga activitate a Secţiei reieşind din sarcinile stabilite;
  2. Coordonează proiectele de modernizare a infrastructurii şi studiază posibilităţile concrete de utilizare mai efectivă a Sistemului digital TETRA;
  3. Conlucrează permanent cu Secţia sisteme operative de radiocomunicaţii şi serviciul dispecerat TETRA întru asigurarea punerea în practică a strategiei de radiocomunicaţii în cadrul MAI;
4.      Monitorizează si analizează condiţia tehnica de exploatare a echipamentelor Sistemului şi duce răspunderea pentru funcţionarea neîntreruptă şi stabilă mijloacelor tehnice părţi componente a Sistemului digital TETRA;
  1. Contribuie la administrarea, ajustarea şi programarea echipamentului activ necesar pentru funcţionarea Sistemului digital TETRA;
  2. Organizarea, verificarea cu ajutorul mijloacelor tehnice speciale şi soft-urilor specializate în domeniul gestionării Sistemelor digitale privind integritatea şi funcţionalitatea lor.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ion Crețu

Telefon:

022-255-390

E-mail:

ion.cretu@mai.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

m. Chișinău, str. V. Alecsandri 42.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
Suplimentar, conform art. 39 al Legii 320 din 27.12.2012 cu privire activitatea poliției și statutul polițistului.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
Studii:
-          superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul comunicaţiilor / radiocomunicațiilor.
 
Cunoştinţe:
-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-          Cunoaşterea domeniului de radiocomunicaţii;
-          Cunoaşterea tehnicii moderne cel puţin la nivel intermediar;
-          Cunoştinţe de operare la calculator: Acces, Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a)      formularul de participare la concurs;
b)     copia buletinului de identitate;
c)      copia autentificată notarial a actului (diplomă, atestat) de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d)     copia şi originalul carnetului de muncă, dacă candidatul are stagiu de muncă;
e)      caracteristica de la ultimul loc de muncă sau studii;
f)      acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor sale personale;
g)     declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că: 1) nu are antecedente penale, 2) nu se află sub urmărire penală, 3) nu este membru al unui partid politic, 4) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă, 5) lipsesc interesele personale la funcţia solicitată (conform Legii cu privire la conflictul de interese) ;
h)     certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a MAI.
 
 Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.
 Textul acordului privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului de viaţă şi efectuarea controlului special, inclusiv prin accesarea datelor personale poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.
 Textul declaraţiei pe propria răspundere poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal, email sau poștă.

Bibliografia concursului:

●      Constituţia Republicii Moldova
●      Acte legislative şi normative
-         Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 „Cu privire la Guvern”;
-         Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutului poliţistului;
-         Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 „Privind actele legislative”;
-         Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 „Privind accesul la informaţie”;
-         Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 „Cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat”;
-         Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal”;
-         Legea nr. 218 din 19 octombrie 2012 „Privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc”;
-         Legea nr. 325 din 23.12.2013 „Cu privire la testarea integrităţii profesionale”;
-         COD nr.218 din 24.10.2008 „Codul contravenţional al Republicii Moldova”;
-         Hotărîrea Guvernului nr. 502 din 09 iulie 2013 ,,Cu privire la aprobarea statutului disciplinar al poliţistului”;
-         Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat”;
-         Hotărîrea Guvernului nr. 754 din 12.09.2014Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Serviciuluitehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a structurii şi efectivului-limită ale acestuia”;
-          LEGE nr. 467-XV  din  21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat.
-          LEGE Nr. 71 din  22.03.2007 cu privire la registre.
HOTĂRÎRE Nr. 1202 din  17.10.2006 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat al organelor de drept.