Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul tehnologii informaționale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Vasile Alecsandri 42
Persoană de contact: Ion Crețu
Telefon: 022-255-390
E-mail:
Website:

Concurs prelungit, Specialist (funcție publică cu statut special) al Serviciului relații cu clienții al Direcţiei management servicii de tehnologia informaţiei a  Serviciului tehnologii informaţionale al MAI. Specificul de activitate fiind în domeniul relațiilor cu publicul (presa, persoanelor fizice și juridice inclusiv de drept public etc).  

Domeniu de activitate:

Afaceri interne

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C52. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Concurs prelungit, Specialist (funcție publică cu statut special) al Serviciului relații cu clienții al Direcţiei management servicii de tehnologia informaţiei a  Serviciului tehnologii informaţionale al MAI. Specificul de activitate fiind în domeniul relațiilor cu publicul (presa, persoanelor fizice și juridice inclusiv de drept public etc).  

Data-limită de depunere a documentelor:

12.05.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
 
                Organizarea activității de transparenţă decizională, informarea publică şi de relaţii cu mijloacele de informare în masă, întreprinderea acţiunilor de sondare a opiniei publice pentru cunoaşterea percepţiei populaţiei şi a societăţii civile despre activitatea STI şi a angajaților acestuia.
 
Sarcinile de bază:
1.      Coordonează şi dirijează activitatea pe domeniul de specialitate pentru promovarea imaginii STI în raport cu alți subiecți.
2.      Coordonează procesul de cercetare şi analiză a percepţiei STI de către grupurile ţintă,  ajustarea strategiilor, tacticilor şi campaniilor de comunicare ale Sistemului Afacerilor Interne în baza cercetărilor şi analizelor efectuate.
3.      Asigură permanent îmbunătăţirea rezultatelor activităților de comunicare.
4.      Organizează şi moderează şedinţele comune ale comunicatorilor sistemului afacerilor interne.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ion Crețu

Telefon:

022-255-390

E-mail:

ion.cretu@mai.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

m. Chișinău, str. V. Alecsandri 42

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
Suplimentar, conform art. 39 al Legii 320 din 27.12.2012 cu privire activitatea poliției și statutul polițistului.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:
-          Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul jurnalisticii, administraţiei publice, drept, relaţii internaţionale;
-          Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul jurnalisticii şi administraţiei publice.
 
Cunoştinţe:
-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-          Cunoaşterea domeniului de management strategic al resurselor umane;
-          Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente de personal, precum şi  
a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
-          Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana) la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);
-          Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Photoshop.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a)      formularul de participare la concurs;
b)     copia buletinului de identitate;
c)      copia autentificată notarial a actului (diplomă, atestat) de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d)     copia şi originalul carnetului de muncă, dacă candidatul are stagiu de muncă;
e)      caracteristica de la ultimul loc de muncă sau studii;
f)      acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor sale personale;
g)     declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că: 1) nu are antecedente penale, 2) nu se află sub urmărire penală, 3) nu este membru al unui partid politic, 4) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă, 5) lipsesc interesele personale la funcţia solicitată (conform Legii cu privire la conflictul de interese) ;
h)     certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a MAI.
 
 Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.
 Textul acordului privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului de viaţă şi efectuarea controlului special, inclusiv prin accesarea datelor personale poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.
 Textul declaraţiei pe propria răspundere poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

●      Constituţia Republicii Moldova
●      Codul Muncii
●      Acte legislative şi normative
●      Legea Presei
-         Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutului poliţistului;
-         Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 „Cu privire la Guvern”;
-         Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 „Privind actele legislative”;
-         Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 „Privind accesul la informaţie”;
-         Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 „Cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat”;
-         Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal”;
-         Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 „Cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului”;
-         Legea nr. 218 din 19 octombrie 2012 „Privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc”;
-         Legea nr. 325 din 23.12.2013 „Cu privire la testarea integrităţii profesionale”;
-         COD nr.218 din 24.10.2008 „Codul contravenţional al Republicii Moldova”;
-         Hotărîrea Guvernului nr. 502 din 09 iulie 2013 ,,Cu privire la aprobarea statutului disciplinar al poliţistului”;
-         Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere”;
-         Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 „Privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”;
-         Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat”;
-         Hotărîrea Guvernului nr. 733 din 28 iunie 2006 „Cu privire la Concepţia guvernării electronice;
-         Hotărîrea Guvernului nr. 754 din 12.09.2014Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Serviciuluitehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a structurii şi efectivului-limită ale acestuia”;
-         Legea cu privire la registre - LEGE Nr. 71 din 22.03.2007
-             LEGE nr. 467-XV  din  21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat.
-             LEGE Nr. 71 din  22.03.2007 cu privire la registre.
-             HOTĂRÎRE Nr. 1202 din  17.10.2006 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat al organelor de drept.
-             HOTĂRÎRE Nr. 857 din  31.10.2013 cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”.
-             ORDIN Nr. 78 din 01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice "Procesele ciclului de viaţă al software-ului" RT 38370656 - 002:2006.
GHID METODOLOGIC PRIVIND REINGINERIA SERVICIILOR PUBLICE.