Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Mitropolit Varlaam 90
Persoană de contact: Tatiana Balan
Telefon: 022 22-00-24
E-mail:
Website:

 
·        Specialist principal, secția principală pentru ocuparea forței de muncă  – 1 unitate (perioadă determinată);
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Botanica – 1 unitate 
(perioadă determinată) ;
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Buiucani – 1 unitate;
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Ciocana – 2 unitatăți;
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Centru – 1 unitate 
(perioadă determinată);
·        Specialist, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Buiucani – 1 unitate;
·        Specialist, Centrul de Informare Piața Muncii – 1 unitate;


 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Protecţie socială

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

 
·        Specialist principal, secția principală pentru ocuparea forței de muncă  – 1 unitate (perioadă determinată);
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Botanica – 1 unitate 
(perioadă determinată) ;
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Buiucani – 1 unitate;
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Ciocana – 2 unitatăți;
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Centru – 1 unitate 
(perioadă determinată);
·        Specialist, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Buiucani – 1 unitate;
·        Specialist, Centrul de Informare Piața Muncii – 1 unitate;


 

Data-limită de depunere a documentelor:

05.06.2017

Unități disponibile:

8

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Prestarea serviciilor de ocupare, realizarea măsurilor şi programelor în domeniul ocupării forţei de muncă adresate persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi angajatorilor.
Îndeplinirea Planului de acţiuni în promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă.
 
Sarcinile de bază:
1. Administrarea bazei de date a persoanelor radiate din evidență, arhiva fișelor personale și a conturilor de plată a șomerilor.
2. Acordarea serviciilor de informare, mediere a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
3. Formarea și administrarea bazelor de date a șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă..
4.  Conlucrarea cu agenţii economici. Antrenarea șomerilor la lucrări publice.
5. Stabilirea dreptului la ajutor de șomaj și alocație de integrare sau reintegrare profesională, indemnizației unice pentru îndeplinirea lucrărilor publice.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Tatiana Balan

Telefon:

022 22-00-24

E-mail:

tatiana.balan@anofm.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Mitropolit Varlaam 90

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată, Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare de licenţă, superioare de masterat în domeniul psihologiei, pedagogiei, asistenţei sociale, administraţiei publice,  contabilităţii, economiei, finanţe.
Experienţă profesională:
specialist principal - minim 1 an în domeniul contabilităţii. 
specialist superior - minim 6 luni  în domeniul de specialitate.
specialist - avantaj lucrul de voluntariat cu persoane vulnerabile, se admite fără experiență în muncă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - formularul de participare  (pe site-ul instituţiei anofm.md);
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2400-2800

Bibliografia concursului:

1.    Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificări şi completări ulterioare.
2.    Constituţia Republicii Moldova.
3.    Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
4.    Legea Nr.25 – XVI din 22.02.2008  Cu privire la codul de conduită a funcţionarului public.
5.    Legea nr. 155 din 21.07.2011 privind aprobarea clasificatorului unic al funcţiei publice.
6.    Legea nr. 102-XV din 13.03.2003 „Cu privire la ocuparea forţei de muncă şi   protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”, cu modificările şi completările ulterioare.
7.    Hotărîrea Guvernului nr.461 din 02 iulie 2013 privind aprobarea structurii Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). Ordinul 22 al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  din 03.03.2014 cu privire la aprobarea Clasificatorului Ocupaţiilor din R. M.
10.Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 14.07.2003 „Cu privire la aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă” cu modificări şi completări”.
11. Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004  „Privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu”.
12. Hotărîrea Guvernului nr. 1080 din 05.09.2003 “despre aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a formării profesionale a şomerilor”.