Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Vieru Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

inspector, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Criuleni

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C44. Inspector superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

inspector, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Criuleni

Data-limită de depunere a documentelor:

29.01.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei
Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor şi răspunde de aplicarea legislaţiei sanitar veterinare în domeniul apărării sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice veterinare, protecţiei şi bunăstării animalelor şi protecţiei mediului.
 
2. Sarcinile de bază
1.                Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de realizarea în teritoriu a acțiunilor din „Programului de supraveghere, profilaxie și combaterea bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om și de protecție a mediului”, întocmește și urmărește asigurarea necesarului de produse strategice;
2.                Întocmirea și verificarea Programului cifric anual al acțiunilor sanitar-veterinare de supraveghere și profilaxie a bolilor la animale și a celor transmisibile la om, pentru zona de activitate;
3.                Monitorizarea, verificarea și coordonarea procesului de lucru al medicului veterinar de liberă practică;
4.                Supravegherea de stat a respectării prevederilor actelor legislative și normative în domeniul medicinii veterinare;
5.                Oferirea asistenței metodologice persoanelor fizice și juridice privind aplicarea legislației în domeniul de profil;
6.                Prezentarea rapoartelor lunare, anuale privind petrecerea măsurilor strategice.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Vieru Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.vieru@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CRIULENI

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor,MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63, et.1, of.116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul medicinii veterinare, preferabil deținerea permisului de conducere.
Experienţă profesionalăminimum 0 ani experiență în domeniul medicii veterinare, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2600

Bibliografia concursului:

·         Constituţia Republicii Moldova
·         Acte normative în domeniul serviciului public
  • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
  • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
  • Legea nr.133 din 1.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
1.      Lege nr. 221 din  19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
2.      Legea nr.231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
3.      Hotărârea Guvernului nr. 51 din  16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor,
4.      Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 939 din  04.08.2008 “Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare”;
5.      Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din  29.08.2008 “Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare”
6.      Hotărârea Guvernului nr.507 din 18.07.2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea şi trasabilitatea animalelor, şi alte acte normative privind supravegherea identificării şi trasabilitatea animalelor.
7.      Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1530 din  29.12.2007 „Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale”.
8.       Legea privind selecţia şi reproducţia în zootehnie nr.371-XIII  din 15.02.1995
9.       Legea apiculturii nr.70 din 30.03.2006.
10.   Hotărârea Guvernului nr.667 din 23.07.2010 cu privire la păşunat şi cosit.
11.   Hotărârea Guvernului nr.793 din 22.10.2012 privind aprobarea Normei sanitar – veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului
12.  Hotărârea Guvernului nr. 1113 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare ce stabileşte cerinţele faţă de certificarea sanitar – veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea
13.  Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător
14.  Hotărârea Guvernului nr. 398 din 11.06.2012 pentru aprobarea unor Norme sanitar – veterinare privind controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale
15.  Hotărârea Guvernului nr. 264 din 12.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici;
16.  Legea nr.50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor.