Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Inspectoratul General al Poliției

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : bd. Stefan cel Mare si Sfint, 75
Persoană de contact: Valeriu Munteanu
Telefon: (022) 255-846
E-mail:
Website: www.igp.gov.md

IP CANTEMIR

Domeniu de activitate:

Afaceri interne

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C39. Contabil-şef

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

IP CANTEMIR

Data-limită de depunere a documentelor:

19.06.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Organizează şi asigură ţinerea continuă a contabilităţii
-          asigură întocmirea şi prezentarea oportună, completă şi corectă a documentelor primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite de Ministerul Finanţelor;
-          asigură integritatea şi păstrarea documentelor primare şi registrelor contabile conform cerinţelor Organului de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;
-          asigură documentarea faptelor economice ale instanţei şi reflectarea acestora în contabilitate.
 
  1. Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza planurilor de finanţare
-     ţine evidenţa documentelor contabile ale instanţei;
-          pregăteşte dispoziţiile de plată spre achitare, conform planului de finanţare, în contextul clasificaţiei bugetare;
-          analizează utilizarea mijloacelor financiare în raport cu planul aprobat;
-          după caz, întocmeşte şi prezintă modificări la planurile de finanţare;
-          asigură corectitudinea evidenţei analitice a cheltuielilor efective pe fiecare articol şi aliniat.
 
 2.    Asigură controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare
-     asigură finanţarea la timp a mijloacelor prevăzute în planul de finanţare;
-     calcularea şi plata la timp a salariilor colaboratorilor instanţei;
-     efectuarea decontărilor apărute în procesul executării devizului de cheltuieli;
-     exercitarea controlului asupra integrităţii fondurilor fixe, a obiectelor de mică valoare  
      şi scurtă durată în locurile lor de păstrare şi utilizare;
-          asigură evidenţa veniturilor şi cheltuielilor conform devizului financiar al mijloacelor  
speciale.
 
3.  Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului instanţei
-          organizează inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare  
    şi scurtă durată, valorilor materiale, mijloacelor băneşti, decontărilor (debitorii şi   
    creditorii) şi articole de bilanţ;
-          verifică evidenţierea şi reflectă în evidenţă rezultatele inventarieri;
-          întocmeşte procesul verbal cu informaţia detaliată privind rezultatele inventarierii.
 
  1. Elaborarea proiectului de buget şi întocmirea bugetului anual
-          elaborează şi prezintă propunerile la proiectul de buget a devizelor de cheltuieli cu calculele argumentate conform normelor metodologice şi particularităţilor elaborate de Ministerul Finanţelor;
-          prezintă proiectul elaborat Departamentului de administrare judecătorească pentru analiză în termenii stabiliţi;
-          după aprobarea Legii Bugetului de către Parlament, întocmeşte devizul de cheltuieli şi planul de finanţare conform normelor stabilite.
 
5.    Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare trimestriale şi anual
            -     întocmeşte raportul trimestrial şi anual, privind executarea bugetului instanţei;
   -     prezintă Departamentului de administrare judecătorească în termenii stabiliţi   
         rapoartele întocmite. 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

RUSLAN DONOS

Telefon:

868026

E-mail:

ruslan.donos@igp.gov.md

Web site:

www.igp.gov.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

TIRASPOL 11/1

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

STUDII SUPERIOARE CONTABILITATE

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament; 
    b) copia buletinului de identitate; 
    c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
    d) copia carnetului de muncă; 
    e) certificatul medical - dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
    f) cazierul judiciar;
    g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Modalitatea de depunere a documentelor:

 personal.

Bibliografia concursului:

Codul muncii;
Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului;
Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
Legea Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
Legea nr. 289-XV din 22.07.2004  privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale;
Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”
Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu;
Hotărârea Guvernului nr.650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice;
Hotărârea Guvernului nr. 502 din 09.07.2013 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului;