Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Vieru Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

specialist principal (pe perioadă determinată) în Serviciul juridic din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor  Taraclia.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist principal (pe perioadă determinată) în Serviciul juridic din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor  Taraclia.

Data-limită de depunere a documentelor:

10.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:
Asigurarea aplicării şi respectării legislaţiei în vigoare, asigurarea implementării procedurilor de personal, exercitarea controlului asupra respectării sistemului unic al lucrărilor de secretariat în subdiviziune pentru obţinerea unei activităţi eficiente.
2. Sarcinile de bază:
1. Acordarea asistenţei juridice şi evidenţa actelor administrative şi normative;
2. Asigurarea implementării procedurilor administrative şi de personal;
3. Gestionarea şi evidenţa corespondenţei de intrare şi ieşire;
4. Elaborarea, actualizarea şi implementarea programului anual al achiziţiilor publice;
5. Asigurarea elaborării planului anual de acţiuni;
6. Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare privind evaluarea performanţei colective, performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi stabilirea a obiectivelor.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov  Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, TARACLIA

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, mun. Chişinău, MD-2009 str. M. Kogălniceanu, 63, et. 1

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic, administraţie publică, preferabil deținerea permisului de conducere.
Experienţă profesională: minimum 1 an experiență profesională în domeniul juridic, administraţie publică, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

·         Constituţia Republicii Moldova
·         Acte normative în domeniul serviciului public
 
  • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
  • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale
  • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.   
 ·     Acte normative în domeniul de specialitate:
- Legea nr.91 din 05 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor;
-  Legea nr. 96 din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice;
- Legea nr. 317 din  18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale administraţiei publice centrale şi locale.;
-  Codul Muncii al Republicii Moldova;
-  Codul Civil al Republicii Moldova;
-  H G nr.1345 din 24 noiembrie 2006 cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară;
- Legea nr.793 din 10 februarie 2000 contenciosului administrativ;
- Legea nr.64 din 31 mai 1990 „Cu privire la Guvern”;
- Codul Civil al Republicii Moldova.
- Legii nr.982 din 11 mai 2005 „privind accesul la informaţie”.
 - Lege nr. 221 din  19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
 - Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 - H G nr. 51 din  16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei  Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
-  Legea nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare.
  - Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare