Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Curtea de Apel Comrat

Raion : COMRAT
Oraș : Comrat
Adresa : st. Lenin, nr.177
Persoană de contact:
Telefon: 029823446
E-mail:
Website: http://instante.justice.md

Șef al direcției sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: Secretariatul Curţii Constituţionale şi autoritatea judecătorească

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef al direcției sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul 

Data-limită de depunere a documentelor:

14.06.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Conduce și coordonează activitatea direcției;
2. Stabilește sarcini, verifică activitatea și evaluează performanța funcționarilor direcției;
3. Asigură generalizarea practicii judiciare pe anumite categorii de pricini și propune tematica acestora pentru analiză;
4. Coordonează avizarea proiectelor de hotărîri ale Plenului Curții Supreme de Justiție cu caracter explicativ;
5. Conduce activitatea de asigurarea relațiilor cu societatea.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Erineț Marina - specialist principal Serviciul resurse umane

Telefon:

029825447

E-mail:

caco@justice.md

Web site:

http://instante.justice.md

Raion, oraș:

Comrat, COMRAT

Adresa:

Str. Lenin, nr. 177

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

4 ani de experienţă profesională în jurisprudență;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);

- abilităţi de utilizare a computerului;

Experiența în funcția de conducere nu mai puțin de 2 ani.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - Formular de participare la concursul de ocuparea funcției publice (Anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009);
- Copia Diplomei de studii superioare (licență, Masterat).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

5100

Bibliografia concursului:

Библиография конкурса[1]:
 
Раздел I
Основные законодательные акты:
 
 1. Конституция РМ, принятая 29.07.1994,  Monitorul Oficial № 1 от 12.08.1994 года;
 2. Закон РМ «О судоустройстве» № 514-XIII от 06.07.1995 года, Monitorul Oficial № 58/641 от 19.10.1995 года, переопубликован: Мonitorul Oficial            № 15-17/62 от 22.01.2013 года;
 3. Закон «Об утверждении Единого классификатора государственных должностей» № 155 от 21.07.2011 года, Monitorul Oficial № 164-165/480 от 04.10.2011 года;
 4. Закон РМ «О государственной должности и статусе государственного служащего» № 158-XVI от 04.07.2008 года, Monitorul Oficial № 230-232/840 от 23.12.2008 года;
 5. Закон РМ «О Кодексе поведения государственного служащего» № 25-XVI от 22.02.2008 года, Monitorul Oficial № 74-75/243 от 11.04.2008 года;
 6. Закон «О доступе к информации» № 982-XIV от 11.05.2000 года, Monitorul Oficial № 88-90/664 от 28.07.2000 года;
 7. Закон «О защите персональных данных» № 133 от 08.07.2011 года, Monitorul Oficial № 170-175/492 от 14.10.2011 года;
 8. Закон РМ «О подаче петиций» № 190-XIII от 19.07.1994, Monitorul Oficial
№ 4/47 от 08.09.1994, переопубликован: Monitorul Oficial № 6-8/23 от 24.01.2003 года.
 
Раздел II
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность по учёту и процессуальному документированию:
 
 1. Гражданский кодекс РМ № 1107-XV от 06.06.2002, Monitorul Oficial № 82-86/661 от 22.06.2002 года;
 2.  Уголовный кодекс РМ № 985-XV от 18.04.2002, Monitorul Oficial № 128-129/1012 от 13.09.2002 года, переопубликован Monitorul Oficial № 72-74/195 от 14.04.2009 года;
 3.  Гражданский процессуальный кодекс РМ № 225-XV от 30.05.2003 года, Monitorul Oficial № 111-115/451 от 12.06.2003 года, переопубликован Monitorul Oficial № 130-134/415 от 21.06.2013 года;
 4.  Уголовно-процессуальный кодекс РМ № 122-XV от 14.03.2003 года, Monitorul Oficial № 104-110/447 от 07.06.2003 года, переопубликован Monitorul Oficial № 248-251/699 от 05.11.2013 года;
 5. Кодекс РМ о правонарушениях № 218-XVI от 24.10.2008 года, Monitorul Oficial № 3-6/15 от 16.01.2009 года, переопубликован Monitorul Oficial
№ 78-84/100 от 17.03.2017 года;
 1. Трудовой кодекс РМ № 154-XV от 28.03.2003 года, Monitorul Oficial 159-162/648 от 29.07.2003 года;
 2.  Инструкция о деятельности по учёту и процессуальному документированию в судах и апелляционных палатах, утвержденная решением ВСМ № 142/4 от 04.02.2014 года, Monitorul Oficial № 127-133/719 от 23.05.2014 года;
 3.  Гид пользователя Интегрированной программы по управлению делами (PIGD) (версия 4.1);
 4. Закон РМ «О статусе и организации деятельности секретарей судебного заседания» № 59-XVI от 15.03.2007 года, Monitorul Oficial № 64-66/296 от 11.05.2007 года;
 5.  Положение о проведении цифровой аудиозаписи судебных заседаний, утвержденное Решением Высшего совета магистратуры № 338/13 от 12.04.2013 года, Monitorul Oficial № 87-91/460 от 11.04.2014 года;
 6. Положение о порядке размещения судебных решений на едином портале судебных инстанций, утвержденное Решением Высшего совета магистратуры № 432/19 от 21.06.2016 года, Monitorul Oficial № 232-244/1242 от 29.07.2016 года.
 
 
Дополнительный перечень законодательных и нормативных актов
 к разделу II для государственной должности - начальник Управления
систематизации, обобщения судебной практики и связи с общественностью 
 
 1. Закон РМ «Об утверждении Общеправового классификатора законодательства» № 1325-XIII от 25.09.1997 года, Monitorul Oficial № 47-48/344 от 27.05.1998 года;
 2. Закон о нормативных актах Правительства и других органов центрального и местного публичного управления № 317-XV от 18.07.2003 года,
  Monitorul Oficial № 208-210/783 от 03.10.2003 года;
 3. Постановление Правительства об утверждении Положения об организации деятельности по учету и систематизации правовых актов № 1009 от 30.09.1998 года, Monitorul Oficial № 94-95/982 от 15.10.1998 года;
 4. Постановление Правительства № 201 от 11.03.2009 года о введении в действие Закона № 158-XVI от 04.07.2008 года о государственной должности и статусе государственного служащего, Monitorul Oficial           № 55-56/249 от 17.03.2009 года;
 5. Гид по взаимодействию между судебной системой РМ и СМИ, утвержденный Решением ВСМ № 520/22 от 26.07.2016 года.
 
 
 
 
 
 
 
[1] Законодательные и нормативные акты размещены на  www.lex.justice.md
  Решения Высшего Совета Магистратуры размещены на сайте www.csm.md