Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Raionului Căuşeni

Raion : CĂUȘENI
Oraș : or. Căușeni
Adresa : str. Mateevici, 9
Persoană de contact: Vasile Cernat
Telefon: 0243-23055
E-mail:
Website:

specialist în domeniul ocupării forţei de muncă 

Domeniu de activitate:

Protecţie socială

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C52. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist în domeniul ocupării forţei de muncă 

Data-limită de depunere a documentelor:

26.06.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
          Implementarea politicilor de stat privind ocuparea forţei de muncă în teritoriu, care constau în sporirea posibilităţilor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, asigurarea angajatorilor cu forţa de muncă necesară şi înaintarea propunerilor privind necesităţile de perspectivă ale pieţei muncii.
 
Sarcinile de bază:
  1. Executarea actelor legislative şi normative în domeniul ocupării forţei de muncă. Înregistrarea şi acordarea statutului de şomer, inclusiv cu statut special, ţinerea evidenţei persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în modul stabilit.
  2. Prestarea serviciilor de informare despre piaţa muncii, despre cererea şi oferta forţei de muncă, de mediere a muncii, de preconcediere, de stimulare a angajatorilor cu privire la încadrarea absolvenţilor.
  3. Antrenarea şomerilor în programe active implementate pe piaţa muncii: lucrări publice, stimularea mobilităţii forţei de muncă.
  4. Participarea la organizarea tîrgurilor locurilor de muncă, seminarelor informative.
  5. Înaintarea propunerilor la elaborarea Planului teritorial de acţiuni de ocupare a forţei de muncă.
  6. Monitorizarea implimentării Planului teritorial de ocupare a forţei de muncă.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Vasile Cernat

Telefon:

0243-23055

E-mail:

vasile.cernat@anofm.md

Raion, oraș:

or. Căușeni, CĂUȘENI

Adresa:

or.Căuşeni  str.Mateevici 9 bir.16

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba romînă şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
 Studii: superioare de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul  administraţiei publice, economiei, contabilităţii.
 Experienţă profesională: preferabil experienţă în serviciul public.
 Cunoştinţe:
Cunoaşterea legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă, prevederile legislaţiei muncii în vigoare, actelor legislative/normative ce reglementează activitatea funcţionarilor publici;
Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer.
 
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, comunicabilitate, spirit de iniţiativă, receptiv la idei noi, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, obiectivitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 
Alte cerinţe specifice:
Să aibă domiciliul stabil în Republica Moldova;
Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie sau nu i se încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a)      formularul de participare (se anexează);
b)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

 
·                    Constituţia Republicii Moldova
·                    Codul Muncii al Republicii Moldova
·                    Acte legislative şi normative din  domeniu:
 
 
 Legea nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public;
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a  funcţionarului public;
Legea nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă;
Hotărîrea Guvernului 862 din 14.07.2003 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă.
Hotărîrea Guvernului nr. 1121 din 14.10.2004 pentru aprobarea procedurii de antrenare a şomerilor la lucrările publice.