Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Culturii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : -
Persoană de contact: Rodideal Andrei
Telefon:
E-mail:
Website:

specialist principal în serviciul e-Transformare

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Informatica, Tehnologii informationale şi comunicaţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist principal în serviciul e-Transformare

Data-limită de depunere a documentelor:

23.06.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Coordonarea procesului e-Transformare la nivelul autorităţii şi a sectorului de activitate, prin participarea la elaborarea politicilor şi strategiilor sectoriale şi sincronizarea lor cu obiectivele programului e-Transformare a guvernării.
2. Coordonarea aplicărilor TI, participarea la reingineria modului de activitate a autorităţii în scopul creşterii performanţei şi eficientizării serviciilor publice.
3. Participarea la dezvoltarea sistemelor informatice ale autorităţii, asigurarea consistenţei informaţiei / datelor şi participarea la analiza şi interpretarea datelor colectate.
4. Gestionarea şi evaluarea resurselor TI în domeniul culturii.
5. Realizarea managementului proiectelor în TI în domeniul culturii.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Bobeică Ala

Telefon:

022 23 35 64

E-mail:

ala.bobeica@mc.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

m.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale,1, etajul 2, biroul 208

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, cunoaștere unei limbi de circulație internațională (nivel B1), abilități de utilizare a computerului

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
  • Formularul de participare , anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, semnat olograf;
  • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;
  • Notă: Cazierul judiciar ( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sai e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3400 lei

Bibliografia concursului:

Constituția Republicii Moldova

·        Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
-        Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04-07-2008;
·        Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
·        Legea nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative;
·        Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale;
·        Legea nr.98 din 4.05.2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
-        Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și a Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal.