Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Vieru Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Şef subdiviziune teritorială, Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor Rezina.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B35. Şef adjunct subdiviziune teritorială,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Şef subdiviziune teritorială, Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor Rezina.

Data-limită de depunere a documentelor:

18.01.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:
Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor prin asigurarea conducerii, organizării şi funcţionării activităţii Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor Rezina, cu eficienţă maximă, prin elaborarea strategiilor de dezvoltare şi identificarea oportunităţilor, angajarea resurselor financiare, tehnologice si umane necesare. Reglementează, controlează şi coordonează activitatea şefilor de secţii şi servicii pe funcţiuni: siguranţa alimentelor, sănătatea animală, protecţia plantelor şi carantinei fitosanitare, control semincer, calitatea produselor primare şi a hranei pentru animale. 
2. Sarcinile de bază:
1.      Asigură implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul siguranţei, calităţii şi igienei produselor alimentare;
2.      Asigură implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul sanitar-veterinar;
3.      Asigură implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul fitosanitar şi control semincer;
4.      Asigură promovarea cadrului legal în domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor;
5.      Planificarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii Direcţiei;
6.      Monitorizarea, instruirea şi evaluarea activităţii angajaţilor din cadrul Direcţiei;
7.      Consultarea persoanelor fizice şi juridice privind aplicarea legislaţiei în domeniul de profil.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Vieru Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.vieru@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, REZINA

Adresa:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 63, et.1, biroul 116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniile  de profil ANSA, preferabil deținerea permisului de conducere .
Experienţă profesională: minimum 2 ani experienţa profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat în Anexa nr.1, www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 4000

Bibliografia concursului:

·         Constituţia Republicii Moldova
·         Acte normative în domeniul serviciului public
 
  • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
  • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
  • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
  • Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară
-          Legea Nr. 113 din  18.05.2012 ,,cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor 
generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor”.
-          Hotărârea Guvernului  RM nr. 221 din 16.03.2009 ,, cu privire la aprobarea Regulilor  privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare”.
  • Hotărârea Guvernului  RM nr. 51 din 16.01.2013 ,, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
  • Hotărârea Guvernului  RM nr. 412 din 25.05.2010 ,,pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a  produselor alimentare”.
-          Legea nr. 131 din 31.08.2012 “Privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător”;
-          Legea nr. 78 din  18.03.2004 “Privind produsele alimentare”;
-          Legea nr. 10 din  03.02.2009 “Privind supravegherea de stat a sănătăţii publice”;
-          Legea nr. 119 - XV din 22.04.2004 “Cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi”;
-          Hotărârea Guvernului nr. 31 din 23.01.2009 “Cu privire la aprobarea domeniilor reglementate, autorităţilor de reglementare şi organelor cu funcţii de supraveghere a pieţei”;
-          Legea  Nr. 422-XVI  din  22.12.2006  privind securitatea generala a produselor
-          Hotărârea Guvernului nr.115 din 08.02.2013 privind controlul nitraţilor în produsele alimentare de origine vegetală
-          Legea nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară;
-          Hotărârea  Guvernului nr. 418 din  09.07.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producerea, certificarea, controlul şi comercializarea
 materialului de înmulţire şi săditor viticol”
-          Hotărârea  Guvernului nr. 435 din  28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală
-          LEGE Nr. 68 din  05.04.2013 despre seminţe.