Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Cimişlia

Raion : CIMISLIA
Oraș : Cimişlia
Adresa : str. Bd Ștefan Cel Mare, 12
Persoană de contact: Arama Elena
Telefon: 0241 221 43
E-mail:
Website:

Specialist, Direcţia dezvoltare teritorială

Domeniu de activitate:

Arhitectură \ Managementul în construcţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C60. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist, Direcţia dezvoltare teritorială

Data-limită de depunere a documentelor:

26.01.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Administrarea procesului de proiectare, construcţie, reconstrucţie, reparaţie şi întreţinere a gospodăriei comunale, fondului locativ şi amenajarea terenurilor.
 
Sarcinile de bază:
1.Promovarea politicii şi strategiei statului în domeniul ecologiei, construcţiei, întreţinerii şi exploatării reţelelor inginereşti şi fondului locativ.
2. Asigurarea executării calitative a lucrărilor  de construcţie reconstrucţie, reparaţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de gazificare, de termoficare, salubrizare a localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere.
3.Asigurarea calităţii construcţiei de locuinţe şi exploatării fondului locativ proprietate a raionului Cimişlia.
4.Asigurarea elaborării şi implementării măsurilor ce ţin de conservarea resurselor termoenergetice, utilizarea resurselor netradiţionale şi renovabile, sistemelor de evidenţă şi reglare automată a consumului de energie.
5.Acordarea sprijinului şi a asistenţei logistice consiliilor locale, primăriilor în domeniul  elaborării proiectelor investiţionale, atragerii investiţiilor şi implementarea proiectelor de construcţie, reconstrucţie, reparaţie a reţelelor inginereşti, salubrizarea localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Arama Elena

Telefon:

0241 221 43

E-mail:

crcim@mail.ru

Web site:

raioncimislia.md

Raion, oraș:

Cimişlia, CIMISLIA

Adresa:

or. Cimişlia, bd. Şt. cel Mare, nr. 12

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
Studii:  Superioare.
 
Experienţă profesională: preferabil în domeniul complementar funcției sau în administrația publică. 
 
Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, a modului de funcţionare a  autorităţilor publice, cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat citit/scris/vorbit, a limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit.
 
Abilităţi: lucru cu informaţia, analiză, sinteză, planificare, organizare, elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice, computerul, abilități de a întocmi devize de cheltuieli.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -   formularul de participare;
-   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
     perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;             

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2400

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
- Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
- Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare.
 
Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale
- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr.438 din 18 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 
Acte normative în domeniul de specialitate
- Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
-   Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996;
-    Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402 din 24.10.2002;                                                           
-    Legea   nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.