Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția pentru Protecția Consumatorilor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : Chisinau, str. Vasile Alecsandri 78
Persoană de contact: Corina Surdu
Telefon: 022-501-912
E-mail:
Website: www.consumator.gov.md


 Inspector superior - Direcţia control metrologic și produse petroliere (Chişinău)
 

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Funcţii publice de execuţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:


 Inspector superior - Direcţia control metrologic și produse petroliere (Chişinău)
 

Data-limită de depunere a documentelor:

03.08.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Supravegherea pieţei privind asigurarea metrologică, starea mijloacelor de măsurare şi materialelor de referinţă din domeniul metrologiei legale, supravegherea pieţei produselor petroliere şi exercitarea funcţiilor de protecţie a consumatorilor în domeniile stabilite prin lege.
Sarcinile de bază:
- Efectuarea controlului metrologic legal al respectării de către persoanele juridice și/sau fizice a prevederilor actelor legislative și normative în domeniul metrologiei legale;
- Examinarea reclamaţiilor consumatorilor, inclusiv prin efectuarea controalelor de stat, constată neconformităţi în domeniul său de competenţă la agenţii economici, acordarea consultaţiilor în acest domeniu.
- Acordarea suportului consultativ agenţilor economici privind aplicarea legislaţiei şi actelor  normative în domeniu de activitate respectiv.
- Urmărirea consecutivă a modului de executare a prescripțiilor eliberate în baza controalelor.
- Participarea la vizitele de consultanţă, conform planului aprobat de APC.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Corina Surdu

Telefon:

022-501-912

E-mail:

corina.surdu@apc.gov.md

Web site:

www.consumator.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir.523.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
 
 
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul metrologic, inginerie.

Experienţă profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu. 
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecției consumatorilor;
- Cunoașterea politicilor, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
- Modalităţile controlului de supraveghere a pieţei;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte,  comunicare eficientă.
Atitudini / comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - formularul de participare, indicat în anexă;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- certificatul medical;
- copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
- cazier judiciar,( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care  a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3000 lei

Bibliografia concursului:

Bibliografia generală a concursului :
- Constituţia Republicii Moldova;
- Codul Civil al Republicii Moldova;
- Codul de procedură civilă, nr.225 din 30.05.2003;
- Codul contravențional nr.218 din 24.10.2008;
- Codul de executare a Republicii Moldova nr.443 din 24.12.2004;
 
Acte normative în domeniul serviciului public:
- Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public ;
- Legea nr. 133 din 1 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
- Legea Metrologiei nr.19 din 04 martie 2016;
- Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;
- Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;
- Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
- Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcționarilor publici;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative.
 
Acte normative în domeniul de specialitate :
- Legea nr.105 -XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor;
- Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;
- Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
- Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de antreprinzător;
- Legea nr. 256 din 09.12.2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii;
- Legea nr.793 din 10.02.2000 privind contenciosul administrativ;
- Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori;
- Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016;
- HG nr. 936 din 09.12.2011 privind crearea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor;
- Hotărîrea Guvernului nr.1465 din 08.12.2003 cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie;
- Hotărîrea Guvernului nr.931 din 08.12.2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul;
- HG nr. 376 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităților de control de stat desfășurate de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor în baza analizei criteriilor de risc;
- HG nr. 597 din 13.09.2012 privind aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a activităților de supraveghere a pieței de către Agenția pentru protecția Consumatorilor;
- HG nr. 1141 din 04 octombrie 2006 cu privire la evidența Registrului de reclamații