Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul Fiscal de Stat

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Constantin Tănase nr. 9
Persoană de contact: Maria Babără
Telefon: 022823407, 022 82 32 56
E-mail:
Website: www.sfs.md

 • Inspector principal al Direcţiei asistenţă juridică din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru– (1 funcţie vacantă).
 
 

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Funcţii publice de execuţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

 • Inspector principal al Direcţiei asistenţă juridică din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru– (1 funcţie vacantă).
 
 

Data-limită de depunere a documentelor:

02.08.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei și sarcinile de bază:
a) Scopul general al funcţiei
 Acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru şi reprezentarea intereselor Serviciului Fiscal de Stat în instanţele de judecată.
 
b) Sarcinile de bază:
 
 1. Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor Serviciului Fiscal de Stat în instanţele judecătoreşti şi în alte organe;
 2. Examinarea, în limitele competenţei, a demersurilor/adresărilor autorităţilor publice, ale persoanelor juridice, a petiţiilor cetăţenilor, a subdiviziunilor SFS;
 3. Efectuarea, la indicaţia conducerii SFS, a controlului fiscal la contribuabili în corespundere cu prevederile legislaţiei fiscale;
 4. Organizarea seminarelor, convocarea întrunirilor cu subdiviziunile SFS sau cu alte organe, activitatea cărora are tangenţe cu probleme aferente procesului de administrare fiscală;
 5. Întocmirea dărilor de seamă periodice aferent cauzelor judiciare în ordinea contenciosului administrativ, cu excepţia cauzelor judiciare în procedură de insolvabilitate;
 6. Acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor direcţiei generale.
 
 
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Persoana  responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:
 
 • Ina DASCALIUC, şef al Direcţiei management resurse umane, telefon  de contact: 022-82-32-56, 022-82-33-00, 022-82-34-07
 e-mail: cadre@sfs.md.
 
 

Telefon:

022823407, 022 82 32 56

E-mail:

cadre@sfs.md

Web site:

www.sfs.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. C. Tănase, 9,  et.3,  biroul nr.333.
 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice :
a) Studii:
Superioare de licenţă sau echivalente în drept;
Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul fiscalităţii.
b)  Experienţă profesională: 2 ani de activitate în domeniul dreptului.
c)   Cunoştinţe:
Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet etc.
 
d) Abilităţi :
Organizare, analiză, sinteză, lucru cu informaţia, comunicare eficientă, aplanarea situaţiilor de conflict, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, elaborarea documentelor etc..
e)Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate faţă de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă etc.
Condiţii de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
- Activitate în condiții de risc pentru sănătate și viață;
- Disponibilitate de lucru în program prelungit;
- Deplasări de serviciu  în ţară  şi peste hotare.
 
   Motivare-Remunerare:
Grila de salarizare pentru funcţia publică, conform anexelor  nr.1 şi  nr.2, art.(5) al Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare  a funcţionarilor publici  şi  anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012, privind salarizarea funcționarilor publici;
Sporul lunar pentru eficienţă în activitatea desfăşurată, în mărime de la 0,8 pînă la 1,5 salariul mediu pe economie realizat în anul precedent;
Sporul lunar pentru intensitatea muncii în funcţie de aportul funcţionarului public la obţinerea rezultatelor;
Premiul anual. 
Promovarea: Creşterea profesională în dependenţă de evaluarea performanţelor la finele fiecărui an, la care se ia în consideraţie erudiţia, profesionalismul, autoinstruirea, perfecţionarea şi cerinţele fişei postului pentru funcția publică vacantă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidați pentru participare la concurs:
 
 • formularul de participare, indicat în anexă;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia/copiile diplomelor de studii superioare;
 • copia carnetului/carnetelor de muncă;
 • copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
 • copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
 • cazier judiciar, (poate fi înlocuit cu declaraţia  pe  propria  răspundere  privind absenţa  antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Originalul Cazierului judiciar va fi prezentat şi anexat la dosarul de concurs în termen maximum de 10 zile calendaristice de la data la care candidatul a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4200

Bibliografia concursului:

 • ConstituţiaRepubliciiMoldova;
 • Acte normative îndomeniul serviciului public:
 • Legeanr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legeanr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr.16- XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legeanr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158-XVI din 4 iulie 2008  cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
 • Acte normative  în domeniul de specialitate:
 • Codul fiscal, Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997;
 • Codul de procedură civilă nr. 225 din 30.05.2003;
 • Codul contravenţional nr. 218 din 24.10.2008;
 • Legea nr. 793 din 10.02.2000 cu privire la contenciosul administrativ;
 • Legea nr.780-XV din 27.12.2001 „Privind actele legislative”;
 • Legea nr.317-XV din 18.07.2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”;
 • HotărîreaGuvernuluinr. 1714 din 27.12.2002 „Cu privire la serviciul juridic al autorităţilor administraţiei publice”.