Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul Fiscal de Stat

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Constantin Tănase nr. 9
Persoană de contact: Maria Babără
Telefon: 022823407, 022 82 32 56
E-mail:
Website: www.sfs.md

Inspector al Direcţiilor control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău 5 funcţii vacante
 

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Organele centrale de specialitate ale AP şi alte AAC

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector al Direcţiilor control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău 5 funcţii vacante
 

Data-limită de depunere a documentelor:

02.08.2017

Unități disponibile:

5

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) Scopul general al funcţiei:
Efectuarea controalelor fiscale de toate tipurile conform prevederilor Codului Fiscal al RM, în vederea aplicării corecte a legislaţiei fiscale de către contribuabili, neadmiterea fraudelor fiscale precum şi realizarea sarcinilor de bază privind educarea contribuabililor şi acumularea surselor de venituri ale bugetului public naţional.
 
b) Sarcinile de bază:
 
 • Efectuarea controalelor fiscale de complexitate medie;
 • Întocmirea actului pe marginea controlului efectuat;
 • Perfectarea proiectelor deciziilor şi altor materiale aferente asupra cazului de încalcare fiscală;
 • Asigurarea încasării la buget a sumelor calculate în cadrul controlului;
 • Participarea la activitatile de instruire profesională.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Persoane  responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:
Specialiști principali al Direcţiei management resurse umane a SFS
tel. 022 82-34-07, 022 82-33-00, 022 85-33-01
e-mail: cadre@sfs.md.
Persoana responsabilă de primirea documentelor:
Ina Dascaliuc, şef al Direcţiei management resurse umane.
 

Telefon:

022823407, 022 82 32 56

E-mail:

cadre@sfs.md

Web site:

www.sfs.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9, biroul  nr. 335, 337, 356.
 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
a) Studii:
Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar.
b)Experienţă profesională:
 Preferabil experienţă în domeniul economico-financiar.
c) Cunoştinţe:
-  Cunoaşterea legislaţiei în domeniul economic, contabil şi fiscal.
- Cunoaşterea politicilor şi procedurilor fiscale naţionale, precum şi a practicilor internaţionale în domeniu.
-  Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (preferabil).
-  Cunoştințe de utilizare a computerului:Word, Excel, Internet, etc.
d) Abilităţi:
Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi în cadrul echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
e) Atitudini/comportamente:
Onestitate, disciplină, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Condiţii de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
- Activitate în condiții de risc pentru sănătate și viață;
- Disponibilitate de lucru în program prelungit;
- Deplasări de serviciu  în ţară  şi peste hotare.
   Motivare-Remunerare:
 
 1. Grila de salarizare pentru funcţia publică, conform anexelor  nr.1 şi  nr.2, art.(5) al Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare  a funcţionarilor publici şi  anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012, privind salarizarea funcționarilor publici;
 2. Sporul lunar pentru eficienţă în activitatea desfăşurată, în mărime de la 0,8 pînă la 1,5 salariul mediu pe economie realizat în anul precedent;
 3. Sporul lunar pentru intensitatea muncii în funcţie de aportul funcţionarului public la obţinerea rezultatelor;
 4. Premiul anual.
   Promovarea: Creşterea profesională în dependenţă de evaluarea performanţelor la finele fiecărui an, la care se ia în consideraţie erudiţia, profesionalismul, autoinstruirea, perfecţionarea şi cerinţele fişei postului pentru funcția publică vacantă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Nu
Alte documente necesare:  Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidați pentru participare la concurs:
 
 • formularul de participare, indicat în anexă;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia/copiile diplomelor de studii superioare;
 • copia carnetului/carnetelor  de muncă;
 • copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
 • copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
 • cazier judiciar, (poate fi înlocuit cu declaraţia  pe  propria  răspundere  privind absenţa  antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • dacă se atestă cunoașterea limbilor străine de circulaţie internaţională (nivel B1, A2, conform cerințelor înaintate).
 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Originalul Cazierului judiciar va fi prezentat şi anexat la dosarul de concurs în termen maximum de 10 zile calendaristice de la data la care candidatul a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email cadre@sfs.md sau personal.

Salariu de funcţie:

3800 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133 din 17 iulie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:
 • Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern;
 • Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative
 • Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005 “Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 “Cu privire la aprobaea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007 “Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici ”.
 • Acte normative  în domeniul de specialitate :
 • Codul fiscal şi Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal (Monitorul Oficial din 08.02.2007, ediţie specială);
 • Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.279 din 16.12.2016 (Monitorul Oficial nr. 472-477 din 27.12.2016);
 • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, nr. 286 din 16.12.2016 (Monitorul Oficial nr. 472-477 din 27.12.2016);
 • Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017, nr. 285 din 16.12.2016 (Monitorul Oficial nr. 472-477 din 27.12.2016);
 • Legea nr. 93-XIV din 15.07. 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial nr. 72-73 din 06.08.1998);
 • Legea nr. 1593-XV din 26.12. 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorii de asistenţă medicală”, (Monitorul Oficial nr. 18-19 din 08.02.2003);
 • Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.98 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control   cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar (Monitorul Oficial nr. 62-65 din 09 iulie 1998);
 • Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (Monitorul Oficial nr. 27-30 din 08.02.2013);
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 28.09.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor (Monitorul Oficial nr. 157 din 02 octombrie 2006);
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.103 din 09.12.2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor (Monitorul Oficial nr. 79-82/278 din 26.05.2006);
 • Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.400 din 14.03.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget (Monitorul Oficial nr. 72-77 din 28.03.2014).