Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul Fiscal de Stat

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Constantin Tănase nr. 9
Persoană de contact: Maria Babără
Telefon: 022823407, 022 82 32 56
E-mail:
Website: www.sfs.md

Inspector – Secția deservire persoane fizice a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun.Chișinău– 1 funcție vacantă;
 

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Funcţii publice de execuţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector – Secția deservire persoane fizice a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun.Chișinău– 1 funcție vacantă;
 

Data-limită de depunere a documentelor:

02.08.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) Scopul general al funcţiei: Realizarea deservirii contribuabililor persoane fizice-cetăţeni..
b) Sarcinile de bază:
 
 1. Realizarea deservirii contribuabililor persoane fizice;
 2. Implementarea conformării benevole aferente declarării, calculării si achitării obligaţiilor fiscale de către contribuabilii persoane fizice prin toate instrumentele admise de lege;
 3. Asigurarea administrării impozitelor şi taxelor ce ţin de competenţa subdiviziunii;
 4. Exercitarea/efectuarea analizelor/controlului fiscal la contribuabili, persoane fizice

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Persoane  responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:
Specialiști principali al Direcţiei  management resurse  umane a SFS
tel. 022 82-34-07, 022 82-33-00, e-mail: cadre@sfs.md.
 
Persoana  responsabilă de primirea documentelor:
Ina Dascaliuc, şef al Direcţiei management resurse umane.
 

Telefon:

022823407, 022 82 32 56

E-mail:

cadre@sfs.md

Web site:

www.sfs.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9, biroul nr. 356.
 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
a) Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar.
Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul fiscalităţii.
b)Experienţă profesională: Preferabil experienţă în domeniul economico-financiar.
c)Cunoştinţe:
-  Cunoaşterea legislaţiei în domeniu economico-financiar;
- Cunoaşterea politicilor si procedurilor fiscale, precum si a practicilor naţionale si de peste hotare in domeniu.;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (preferabil);
- Cunoştințe de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, etc.
d)Abilităţi: Aptitudini de utilizare a computerului, control, organizatorice, sensibilitate psihologică,  capacitate de analiza şi sinteza, aptitudini de comunicare verbală, aplanare de conflicte, mobilizare de sine şi a echipei,  planificare, elaborare a documentelor.
e)Atitudini/comportamente: Respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Condiţii de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
- Activitate în condiții de risc pentru sănătate și viață;
- Disponibilitate de lucru în program prelungit;
- Deplasări de serviciu  în ţară  şi peste hotare.
 
Motivare-Remunerare:
 
 1. Grila de salarizare pentru funcţia publică, conform anexelor  nr.1 şi  nr.2, art.(5) al Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare  a funcţionarilor publici  şi  anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012, privind salarizarea funcționarilor publici;
 2. Sporul lunar pentru eficienţă în activitatea desfăşurată, în mărime de la 0,8 pînă la 1,5 salariul mediu pe economie realizat în anul precedent;
 3. Sporul lunar pentru intensitatea muncii în funcţie de aportul funcţionarului public la obţinerea rezultatelor;
 4. Premiul anual.
 
Promovarea: Creşterea profesională în dependenţă de evaluarea performanţelor la finele fiecărui an, la care se ia în consideraţie erudiţia, profesionalismul, autoinstruirea, perfecţionarea şi cerinţele fişei postului pentru funcția publică vacantă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Nu
Alte documente necesare:  Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidați pentru participare la concurs:
 
 • formularul de participare, indicat în anexă;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia/copiile diplomelor de studii superioare;
 • copia carnetului/carnetelor  de muncă;
 • copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
 • copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
 • cazier judiciar, (poate fi înlocuit cu declaraţia  pe  propria  răspundere  privind absenţa  antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Originalul Cazierului judiciar va fi prezentat şi anexat la dosarul de concurs în termen maximum de 10 zile calendaristice de la data la care candidatul a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email cadre@sfs.md sau personal.

Salariu de funcţie:

3800 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133 din 17 iulie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:
 • Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern;
 • Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative
 • Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005 “Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 “Cu privire la aprobaea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007 “Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici ”.
 • Acte normative  în domeniul de specialitate :
 • Codul fiscal şi Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal (Monitorul Oficial din 08.02.2007, ediţie specială);
 • Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.279 din 16.12.2016 (Monitorul Oficial nr. 472-477 din 27.12.2016);
 • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, nr. 286 din 16.12.2016 (Monitorul Oficial nr. 472-477 din 27.12.2016);
 • Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017, nr. 285 din 16.12.2016 (Monitorul Oficial nr. 472-477 din 27.12.2016);
 • Legea nr. 93-XIV din 15.07. 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial nr. 72-73 din 06.08.1998);
 • Legea nr. 1593-XV din 26.12. 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorii de asistenţă medicală”, (Monitorul Oficial nr. 18-19 din 08.02.2003);
 • Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.98 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control   cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar (Monitorul Oficial nr. 62-65 din 09 iulie 1998);
 • Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (Monitorul Oficial nr. 27-30 din 08.02.2013);
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 28.09.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor (Monitorul Oficial nr. 157 din 02 octombrie 2006);
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.103 din 09.12.2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor (Monitorul Oficial nr. 79-82/278 din 26.05.2006);
 • Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.400 din 14.03.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget (Monitorul Oficial nr. 72-77 din 28.03.2014).