Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Judecătoria Căuşeni

Raion : CĂUȘENI
Oraș : Căuşeni
Adresa : str. Ştefan cel Mare, 86
Persoană de contact: Ion Rîncău
Telefon: 0-243-2-76-17
E-mail:
Website:

Asistent judiciar

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C26. Asistent judiciar

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Asistent judiciar

Data-limită de depunere a documentelor:

28.08.2017

Unități disponibile:

2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuie la înfăptuirea justiţiei prin acordarea sprijinului necesar judecătorilor la înfăptuirea actului de justiţie.
 
Sarcinile de bază:
Ø  Pregătirea actelor normative şi informaţiei necesare judecătorului pentru examinarea cauzelor civile/penale/contravenţionale;
Ø  Verificarea actelor prezentate şi anexate la dosar de către participanţii la proces;
Ø  Elaborarea proiectelor de acte procesuale;
Ø  Asigurarea depersonalizării hotărîrilor judecătoreşti şi publicarea lor pe pagina web a instanţei judecătoreşti;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ion Rîncău

Telefon:

0-243-2-76-17

E-mail:

ion.rincau@justice.md

Raion, oraș:

Căuşeni, CĂUȘENI

Adresa:

or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 86

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii de participare la concurs
Condiţii de bază:
deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
cunoaşterea limbii de stat;
neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.
Vechime în munca de specialitate juridică de cel puţin 1 an.
Cerinţe specifice.
Studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă.
Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs, care va conţine:
formularul de participare;
copia buletinului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
copia carnetului de muncă;
certificat medical;
cazierul judiciar;
2 poze ¾.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Copia diplomei de studii
formularul de participare

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

Constituţia Republicii Moldova;

Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;

Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;

Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;

Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;

Legea nr.59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti

Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.