Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Judecătoria Hînceşti

Raion : HÎNCEȘTI
Oraș : or. Hînceşti
Adresa : str. Chişinăului, 7
Persoană de contact: Plăcintă Elena
Telefon: 0 269 2 36 01
E-mail:
Website: http://instante.justice.md/cms/

Specialist superior serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul - 1 funcție, sediul central.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: Funcţii publice de execuţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul - 1 funcție, sediul central.

Data-limită de depunere a documentelor:

07.09.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Asigurarea informării justiţiabililor şi altor persoane cu informaţii de interes public;
- Asigurarea comunicării instanţei judecătoreşti cu publicul;
- Plasarea pe panoul de informaţii al  instanţei a informaţiei despre  cauzele numite spre examinare;
- Elaborarea notelor explicative privind activitatea instanţei de judecată;
- Participarea în calitate de pedagog la audierea minorilor în şedinţa de judecată. 
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Plăcintă Elena

Telefon:

0 269 2 36 01

E-mail:

jhn@justice.md

Web site:

http://instante.justice.md/cms/

Raion, oraș:

or. Hînceşti, HÎNCEȘTI

Adresa:

or. Hîncești, str. Chișinăului nr. 7

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

-         Studii superioare juridice şi/sau psihologie şi pedagogie;
-          Abilităţi de utilizare a computerului;
-         6 luni  de experienţă profesională în domeniu. 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat; copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

-         Constituţia  Republicii Moldova;
-         Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
-         Codul de procedură penală al Republicii Moldova;
-         Codul contravențional al Republicii Moldova;
-         Codul de executare al Republicii Moldova;
-         Codul familiei al Republicii Moldova;
-         Codul penal al Republicii Moldova;
-         Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-          Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
-         Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
-         Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;
-         Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
-         Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
-         Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;
-         Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
-         Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;
-         Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
-         Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”.
-         Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04 februrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 127-133 din 23.05.2014;
-         Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe portalul unic al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistrturii  nr. 432/19 din 21 iunie 2016.