Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Judecătoria Hînceşti

Raion : HÎNCEȘTI
Oraș : or. Hînceşti
Adresa : str. Chişinăului, 7
Persoană de contact: Plăcintă Elena
Telefon: 0 269 2 36 01
E-mail:
Website: http://instante.justice.md/cms/

Specialist principal, serviciul resurse umane - 1 funcție, sediul central.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C30. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, serviciul resurse umane - 1 funcție, sediul central.

Data-limită de depunere a documentelor:

07.09.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Asigurarea procesului de implementare şi promovare a politicii şi procedurilor de personal în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului din cadrul instanţei judecătoreşti;
- Coordonarea, organizarea şi monitorizarea procesului de evaluare a pefromanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul instanţei judecătoreşti;
- Asigurarea procesului de  desfăşurare a procedurii disciplinare pentru colaboratorii din cadrul secretariatului instanţei judecătoreşti;
- Efectuarea procedurilor administrative de personal;
- Actualizarea Sistemului Informaţional Automat „Registrul  funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”;
- Examinarea cererilor/petiţiilor care abordează subiecte din domeniul său de competenţă.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Plăcintă Elena

Telefon:

0 269 2 36 01

E-mail:

jhn@justice.md

Web site:

http://instante.justice.md/cms/

Raion, oraș:

or. Hînceşti, HÎNCEȘTI

Adresa:

or. Hîncești, str. Chișinăului nr. 7

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

-         Studii superioare   juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-         Abilităţi de utilizare a computerului;
-         1 an   de experienţă profesională în domeniu. 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat; copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

-         Constituţia  Republicii Moldova;
-         Codul civil al Republicii Moldova;
-         Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-          Legea nr. 25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
-         Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
-         Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti;
-         Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
-         Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
-         Legea nr.982 din 11.05.2000 privind  accesul la informaţie;
-         Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
-         Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea  integrității instituţionale;
-         Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
-         Legea nr. 328 din 23.12.2013 privind salarizareajudecătorilor şi procurorilor;
-         Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
-         Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare din sectorul bugetar;
-         Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public”;
-         Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.
-         Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 26.09.2012 privind salarizarea personalului care efectuiază deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor publice centrale şi locale;
-         Hotărîrea Guvernului nr. 381  din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare.