Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Aparatul președintelui raionului Căușeni

Raion : CĂUȘENI
Oraș : Căușeni
Adresa : Căușeni
Persoană de contact: Gluh Ludmila
Telefon: 0 243 2 23 48
E-mail:
Website: causeni.md

specialist reglementarea propietății funciare

Domeniu de activitate:

Relaţii funciare şi cadastru

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C66. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist reglementarea propietății funciare

Data-limită de depunere a documentelor:

25.09.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Reglementarea problemelor funciare în cadrul primăriei.
 
Sarcinile de bază:
  1. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei;
  2. Completarea registrului cadastral a deţinătorilor de terenuri;
  3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de pămînt;
  4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare a terenurilor de pămînt în perimetrul primăriei;
  5. Executarea controlului de Stat în domeniul folosirii protecţiei pămîntului;
  6. Prezentarea informaţiei din agricultură.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Musteață Rodica

Telefon:

0 243-52-2-36

E-mail:

conscauseni@mail.ru

Web site:

causeni.md

Raion, oraș:

Săți, CĂUȘENI

Adresa:

Primăria
satul Săiți, raionuli Căușeni

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

-          Studii superioare de licenţă sau echivalente  în domeniul cadastrului sau administrației publice;

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -          Formularul de participare;
-          Copia buletinului de identitate;
-          Copia diplomei de studii;
-          Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate, dacă este;
-          Copia (extrasul) carnetului de muncă;
-          Cazierul juridic (se prezintă de învingătorul concursului).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal.

Bibliografia concursului:

·   Constituţia Republicii Moldova;
·   Acte normative în domeniul serviciului public:
-    Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-    Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
-    Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
-          Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
-    Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
-    Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
-    Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;
-    Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
-    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.
 
 
·   Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
·         Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
·         Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
·         Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
·         Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
·         Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
 
·   Acte normative în domeniul de specialitate:
 
-          Codul Funciar (nr.828-XII din 05.12.1991);
-          Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare - cumpărare a pământului (nr.1308-XIII din 25.07.1997);
-          Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”;
-          Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1428 din 16.12.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente”.
-          Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003;
-          Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;
-          Lega cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004;
-          Instrucţiunea cu privire la modul de elaborare şi actualizare a planurilor cadastrale şi geometrice nr.140 din 06.08.2012;
-          Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.