Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Cimişlia

Raion : CIMISLIA
Oraș : Cimişlia
Adresa : str. Bd Ștefan Cel Mare, 12
Persoană de contact: Arama Elena
Telefon: 0241 220 58
E-mail:
Website: www.raioncimislia.md

Specialist superior, Aparatul președintelui

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C59. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior, Aparatul președintelui

Data-limită de depunere a documentelor:

06.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Calcularea şi achitarea în termenii stabiliţi a salariilor angajaţilor şi muncitorilor din subdiviziunile subordonate consiliului raional.
2. Evidenţa asupra încasării depline a veniturilor mijloacelor speciale şi restituirea de către instituţii a cheltuielilor pentru serviciile comunale, întocmind acte de verificare privind datoriile debitoare şi creditoare.
3. Executarea  dispoziţiilor de transfer pentru  servicii, efectuarea la timp a decontărilor care apar în procesul executării devizului de cheltuieli. Înregistrarea ordinelor de încasare şi de plată parvenite spre executare.
4. Înregistrarea contractelor încheiate cu agenţii economici care prestează servicii, executarea lucrărilor de reparaţie şi realizarea mărfurilor pentru întreţinerea instituţiilor.
5. Întocmirea şi prezentarea la timp a dărilor de seamă lunare, trimestriale şi anuale către instituţiile de stat FPSC, CNAS, CNAM. 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Arama Elena

Telefon:

0241 220-58

E-mail:

crcim@mail.ru

Web site:

raioncimislia.md

Raion, oraș:

Cimişlia, CIMISLIA

Adresa:

bd. Şt. cel Mare, nr. 12

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:  superioare în domeniul: contabilitate, finanțe

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  formularul de participare la concurs

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2600

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
- Legea nr.133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare;
Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale
- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 
Acte normative în domeniul de specialitate
- Legea contabilităţii nr.113 din 27.04.2007;
- Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;
- Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003;
- Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585 din 27.02.1998.