Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Cimişlia

Raion : CIMISLIA
Oraș : Cimişlia
Adresa : str. Bd Ștefan Cel Mare, 12
Persoană de contact: Arama Elena
Telefon: 0241 220 58
E-mail:
Website: www.raioncimislia.md

Specialist principal,  Direcţia dezvoltare teritorială

Domeniu de activitate:

Arhitectură \ Managementul în construcţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal,  Direcţia dezvoltare teritorială

Data-limită de depunere a documentelor:

06.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Promovarea politicii şi strategiei statului  în domeniul construcţiei, reconstrucţiei, reparaţiei, amenajării şi întreţinerii construcţiilor publice, infrastructurii şi altor obiective de menire publică şi sfera comunală.
2.Asigurarea executării calitative a lucrărilor de construcţie şi întreţinere a edificiilor publice, clădirilor gospodăriei comunale şi infrastructurii pe întreg teritoriul raionului.
3.Monitorizarea şi asigurarea aplicării prevederilor legale la proiectarea şi executarea lucrărilor publice de construcţie, controlul respectării prevederilor actelor normative la întreţinerea şi exploatarea edificiilor publice, sistemelor de gospodărie comunală şi infrastructură.
4.Exercitarea în colaborare cu administraţiile locale de nivelul I a complexului de atribuţii de elaborare a proiectelor investiţionale de atragere a investiţiilor şi implementarea proiectelor în domeniul  respectiv.
5.Acordarea consiliilor locale, primăriilor sprijin şi asistenţă logistică în domeniul construcţiei, reconstrucţiei, reparaţiei, amenajării şi întreţinerii construcţiilor publice, infrastructurii şi altor obiective de menire publică şi sfera comunală.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Arama Elena

Telefon:

0241 220 58

E-mail:

crcim@mail.ru

Web site:

raioncimislia.md

Raion, oraș:

Cimişlia, CIMISLIA

Adresa:

bd. Şt. cel Mare, nr. 12

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare, preferabil în domeniul construcţiior, autodrumuri.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  formularul de participare

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800

Bibliografia concursului:


Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
- Legea nr.133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare;
 
Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale
- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr.438 din 18 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764  din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 
Acte normative în domeniul de specialitate
- Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
- Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;
- Legea nr.1402 din  24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;                                                          
- Legea nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.