Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Cancelaria de Stat\Oficiile teritoriale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Persoană de contact: Aramă Cristina
Telefon: 250-474
E-mail:
Website: http://cancelaria.gov.md/

Secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne
(în domeniul gestionării crizelor și situațiilor de urgență,
rezervelor materiale de stat şi de mobilizare)

Domeniu de activitate:

Afaceri interne

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: A06. Secretar de stat, ,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne
(în domeniul gestionării crizelor și situațiilor de urgență,
rezervelor materiale de stat şi de mobilizare)

Data-limită de depunere a documentelor:

27.09.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea misiunii și a obiectivelor strategice ale Ministerului prin promovarea și aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a sarcinilor de bază.
 
Sarcinile de bază:
1. Coordonarea procesului de elaborare a programelor de dezvoltare strategică, a planurilor de activitate ale ministerului pe domeniul gestionării crizelor și situațiilor de urgență, rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;
2. Asigurarea elaborării şi promovării documentelor de politici publice în domeniul său de competenţă, a proiectelor de acte legislative în domeniile de activitate încredinţate ministrului, monitorizarea executării acestora;
3. Asigurarea avizării proiectelor de acte normative, parvenite de la alte autorităţi publice;
4. Coordonarea proceselor de gestionare a crizelor și situațiilor de urgență, a rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;
5. Asigurarea monitorizării, evaluării şi elaborării documentelor privind realizarea obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Luminița Ganenco

Telefon:

(22)250-454

E-mail:

luminita.ganenco@gov.md

Web site:

http://cancelaria.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa poştală -  2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 505

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază :
-Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-Posedarea limbii de stat;
-Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
-Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
-Deţinerea studiilor superioare, de licenţă în domeniul: apărarea împotriva incendiilor, protecţie civilă, inginerie, arhitectură şi construcţii, chimie/radioprotecţie, militărie, protecţie, pază şi securitate, drept, administrare publică, management;
-Nedestituirea în ultimii 5 ani dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158-XVI din 4 iulie 2008/ neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare;
-Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
-Lipsa actelor definitive prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;
-Lipsa hotărîrilor judecătoreşti irevocabile prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
-Lipsa înscrierilor în Registrul de stat al persoanelor care au interdicţie de a ocupa o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică;
-Neinstituirea  unei măsuri de ocrotire judiciară;
-Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiții specifice :
Experienţă profesională: Minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniul administraţiei publice, experienţă managerială de cel puţin 2 ani.
 
Cunoştinţe:
·      legislaţia națională;
·      administrare publică;
·      management public;
·      teoria organizaţională;
·      politici publice;
·      afaceri publice;
·      limbă de circulaţie internaţională  la nivelul B2 (Legea 155/2011);
Abilităţi: de analiză şi sinteză, planificare, organizare, luare a deciziilor, motivare, control, comunicare, lucru în echipă, de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
Atitudini/comportamente: iniţiativă, perseverenţă, creativitate, corectitudine, responsabilitate, integritate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
-formularul de participare [1];
-scrisoarea de motivare;
-curriculum vitae (CV);
- copia buletinului de identitate;
-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
-copia carnetului de muncă;
-cazierul judiciar [2];
-acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţia publică vacantă [3]

[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul Informații suplimentare
[2] 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
[3] Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţia publică vacantă poate fi găsitaici

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.
Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 27 septembrie 2017 inclusiv, ora 17.00.
Dosarele incomplete nu vor fi acceptate.

Salariu de funcţie:

Minim 7000

Bibliografia concursului:

1.Constituţia Republicii Moldova.
2. 
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018.
3.Legea cu privire la Guvern nr.136 din 7 iulie2017.
4.Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.
5.Legea nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
6.Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
7.Legea nr. 780 din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.
8. Legea nr.25 din 22 februarie 2012 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
9.Legea nr.982 din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie.
10.  Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
11.  Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.
12.  Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.
13.
Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
14.
Legea nr.218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc.
15.Legea nr.288 din 16.12.2012 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI.
16.Legea nr.589 din 22.09.1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare.
17.Legea nr.267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor.
18.Legea nr.271 din 09.11.1994 cu privire la protecţia civilă.
19.Legea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.93 din 05.04.2007.
20.Legea nr.212 din 24.06.2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război.
21.  Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2011 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
22.Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 09 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.
23.  Hotărîrea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
24.  Hotărîrea Guvernului nr.244 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.
25.  Hotărîrea Guvernului nr.1206 din 02.11.2016 cu privire la Centrul Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine Publică.
26.  Hotărîrea Guvernului nr.693 din 30.08.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne.
27.  Hotărîrea Guvernului nr.885 din 22.08.2005 pentru aprobarea Concepţiei privind Registrul de stat al resurselor de mobilizare.
28. Legea nr. 82  din  25.05.2017 cu privire la integritate 
29.Legea nr.5-XVI din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați