Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Cancelaria de Stat\Oficiile teritoriale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Persoană de contact: Aramă Cristina
Telefon: 250-474
E-mail:
Website: http://cancelaria.gov.md/

Secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

Domeniu de activitate:

Afaceri interne

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Funcţii publice de conducere de nivel superior, , ,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

Data-limită de depunere a documentelor:

06.11.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea misiunii și a obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea și aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a sarcinilor de bază.
 
Sarcinile de bază:
1.Acordarea suportului ministrului la determinarea obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale ministerului;
2.Coordonarea elaborării programelor și a planurilor de activitate ale ministerului, a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniile încredinţate, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru;
3.Asigurarea elaborării de calitate a programelor și planurilor ministerului; 
4.Coordonarea activitatăţii subdiviziunilor în vederea realizării obiectivelor și a direcțiilor strategice de activitate ale ministerului; 
5.Exercitarea împuternicirilor de conducere a ministerului în cazul lipsei ministrului, în condiţiile legii;
6.Reprezentarea ministerului în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu alte autorități publice, cu reprezentanții societății civile, cu persoanele fizice și juridice din Republica Moldova și din străinătate;
7.Organizarea procesului de inițiere a proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Luminița Ganenco

Telefon:

(22) 250-454

E-mail:

luminita.ganenco@gov.md

Web site:

http://cancelaria.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa poştală -  2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 505

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază :
-Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-Posedarea limbii de stat;
-Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
-Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
-Deţinerea studiilor superioare, de licenţă în domeniul ordine publică, drept, administrare publică, management;
-Nedestituirea în ultimii 5 ani dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158-XVI din 4 iulie 2008/ neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare;
-Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
-Lipsa actelor definitive prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;
-Lipsa hotărîrilor judecătoreşti irevocabile prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
-Lipsa înscrierilor în Registrul de stat al persoanelor care au interdicţie de a ocupa o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică;
-Neinstituirea  unei măsuri de ocrotire judiciară;
-Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiții specifice :
Experienţă profesională: Minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniu,
juridic, management și managementul proiectelor, experienţă managerială de cel puţin 2 ani.
 Cunoştinţe:
·      legislaţia națională;
·      administrare publică;
·      management public;
·      teoria organizaţională;
·      politici publice;
·      afaceri publice;
·      limba română, rusă şi o limbă de circulaţie internaţională la nivelul B2 (Legea 155/2011);
Abilităţi: de analiză şi sinteză, planificare, organizare, luare a deciziilor, motivare, control, comunicare, lucru în echipă, de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
Atitudini/comportamente: iniţiativă, perseverenţă, creativitate, corectitudine, responsabilitate, integritate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
-formularul de participare [1];
-scrisoarea de motivare;
-curriculum vitae (CV);
- copia buletinului de identitate;
-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
-copia carnetului de muncă;
-cazierul judiciar [2];;
-acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţia publică vacantă [3]
·         
[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul Informații suplimentare
[2] 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
[3] Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţia publică vacantă poate fi găsit aici

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.
Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 6 noiembrie 2017 inclusiv, ora 17.00.
Dosarele incomplete nu vor fi acceptate.

Bibliografia concursului:

1.Constituţia Republicii Moldova
2.Codul contravenţional
3.Codul penal
4.Codul de procedură penală
5.Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018
6.Legea cu privire la Guvern nr.136 din 7 iulie 2017
7. Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
8.Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
9.Legea nr. 317–XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
10. Legea nr. 780–XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.
11. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
12. Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie
13. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
14. Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional
15.  Legea nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră
16.  Legea nr.320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul Poliţistului
17.  Legea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.93 din 05.04.2007
18. Legea nr.806 din 12.12.1991 cu privire la Trupele de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne
19.  Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare
20.  Legea   nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
21. Legea nr.619 din 31.10.1995 privind organele securităţii statului
22. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2011 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
23.Hotărîrea Guvernului nr.1005 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017 şi a Planului de implementare a acesteia
24. Hotărîrea Guvernului nr.480 din 30.06.2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate pe anii 2011-2019.
25. Hotărîrea Guvernului nr.587 din 12.05.2016 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia.
26.Hotărîrea Guvernului nr.655 din 08.09.2011 cu privire la aprobarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020)
27.Hotărîrea Guvernului nr.357 din 31.05.2017 cu privire la aprobarea Strategiei de reformare a Trupelor de carabinieri pentru anii 2017-2020 şi Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
28.Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
29.Hotărîrea Guvernului nr.655 din 08.09.2011 cu privire la aprobarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020)
30.Hotărîrea Guvernului nr.693 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne
31.Legea nr. 82  din  25.05.2017 cu privire la integritate 
32.Legea nr.5-XVI din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați