Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinau
Adresa : Str. Vlaicu Pârcălab, 46
Persoană de contact: Tatiana Ermurachi
Telefon: (022)243909
E-mail:
Website: http://cca.md/

Specialist, Serviciul resurse umane (perioadă determinată)

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist, Serviciul resurse umane (perioadă determinată)

Data-limită de depunere a documentelor:

28.11.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

      Scopul general al funcţiei:
       Menținerea unui corp de funcționari publici profesioniști prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de personal în vederea realizării optime a obiectivelor consiliului.
     Sarcinile de bază:
 1. Implementarea procedurilor administrative de personal referitoare la funcția publică și funcționarii publici;
 2. Implementarea procedurilor de evaluare a performanțelor profesionale a funcționarilor publici, precum și promovarea politicii în domeniu;
 3. Implementarea procesului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici;
 4. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniul procedurilor  de personal;
 5. Implementarea procedurilor de personal în domeniul răspunderii disciplinare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Tatiana Ermurachi

Telefon:

(022)243909

E-mail:

t.ermurachi@cca.md

Web site:

http://cca.md/

Raion, oraș:

Chișinau, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Vlaicu Pârcălab 46

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice
Studii:
 • Superioare, de licenţă sau echivalente preferabil în domeniul administrației publice, managementului resurselor umane, dreptului, psihologiei.
Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoașterea managementului strategic al resurselor umane;
 • Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • Cunoașterea politicilor și procedurilor de personal, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana, spaniola) la nivel cel puțin intermediar (citit, scris, vorbit);
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet.
Abilităţi:
Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.
 
Atitudini/Comportamente:
Responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  ·  formularul de participare (anexa 1) la Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
·  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

Legea 48/2012

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 • Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158-XVI din 4 iulie 2008  cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.
Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 • Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 cu privire la Codul muncii al Republicii Moldova;
 • Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Codul Audiovizualului Nr. 260-XVI din 27.07.2006;
 • Hotărârea Parlamentului Nr. 433 din 28.12. 2006 „Cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice şi a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului ”;
 • Hotărârea Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007 privind carnetul de muncă.