Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Aparatul președintelui raionului Căușeni

Raion : CĂUȘENI
Oraș : Căușeni
Adresa : Căușeni
Persoană de contact: Gluh Ludmila
Telefon: 0 243 2 23 48
E-mail:
Website: causeni.md

șef secție economie, subdiviziune a Consiliului raional Căușeni

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: B42. Şef secţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

șef secție economie, subdiviziune a Consiliului raional Căușeni

Data-limită de depunere a documentelor:

10.11.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Promovarea politicii regionale de stat în domeniul social şi economic în teritoriul administrat.
   b) Sarcinile de bază:
     1. Elaborarea proiectelor de decizii şi altor acte normative cu privire la dezvoltarea social-economică a localităților raionului.
     2.  Organizarea şi coordonarea activităţii de elaborare a programelor,  direcțiilor prioritare şi de perspectivă ale dezvoltării economice a raionului, efectuarea controlului asupra realizării actelor normative ce conţin sarcini, directive cu  privire la dezvoltarea economică şi socială a raionului.
    3. Elaborarea concepțiilor de dezvoltare pe termen  scurt și mediu a raionului, analiza gradului lor de realizare.
   4. Generalizarea practicii privind aplicarea legislaţiei din domeniul social-economic în localitățile raionului.
5. Contribuirea metodologică şi practică la procesul de funcţionare  în teritoriu a Legii privind achiziţiile publice.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Gluh Ludmila

Telefon:

0 243 2 23 48

E-mail:

conscauseni@mail.ru

Web site:

causeni.md

Raion, oraș:

Căușeni, CĂUȘENI

Adresa:

Consiliul raional Căușeni
bd.M.Eminescu, 31, et.2, bir. 210 
or.Căușeni

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

                      Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economiei, administrației publice.
                      Experienţă profesională: prioritate vor avea candidații cu 2 ani experienţă profesională în domeniu. 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a)      Formularul de participare.
b)      Copia buletinului de identitate.
c)      Copia actelor  de studii.
d)     Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.
e)      Copia (extrasul) carnetului de muncă.
f)       Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar conform cerințelor.

Modalitatea de depunere a documentelor:

personal.

Bibliografia concursului:

X. Bibliografia concursului:
 
Constituţia Republicii Moldova
  • Acte normative în domeniul serviciul public
-          Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
·         Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
-          Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
  • Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici,
  • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici
  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
-          Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
-          Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
-          Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
-          Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
 
·         Acte normative pentru funcția de șef secție economie:
-          Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare “Moldova 2020”;
-          Legea Republicii Moldova nr. 81 din 18.03.2004  cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător;
-          Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
-          Legea nr.182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale;
-          Legea nr.135 din 14.07.2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată;
-          Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012-2020;
-          Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012-2020;
-          Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.972 din 18.10.2010 „Programul de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1”;
-    Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.664 din 03.06.2008 – Programul Naţional    
     de Abilitare Economică a Tinerilor;
Strategia de dezvoltare durabilă a raionului Căușeni pentru anii 2012-2020