Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Aparatul președintelui raionului Căușeni

Raion : CĂUȘENI
Oraș : Căușeni
Adresa : Căușeni
Persoană de contact: Gluh Ludmila
Telefon: 0 243 2 23 48
E-mail:
Website: causeni.md

șef secție construcții, gospodăria comunală și drumuri

Domeniu de activitate:

Turism

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: B42. Şef secţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

șef secție construcții, gospodăria comunală și drumuri

Data-limită de depunere a documentelor:

10.11.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Organizarea activităţii secţiei prin stabilirea sarcinilor şi verificarea executării acestora, în baza legislaţiei şi actelor normative, care reglementează raporturile în domeniul construcţiei, gospodăriei comunale şi drumurilor.
   b) Sarcinile de bază:
     1. Implementarea politicilor în domeniul construcţiei, gospodăriei comunale şi drumuri în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    2. Managementul secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri.
    3. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice subdiviziunilor Consiliului raional, primăriilor în domeniul construcţiei, gospodăriei comunale şi drumuri.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Gluh Ludmila

Telefon:

0 243 2 23 48

E-mail:

conscauseni@mail.ru

Web site:

causeni.md

Raion, oraș:

Căușeni, CĂUȘENI

Adresa:

Consiliul raional Căușeni
bd.M.Eminescu, 31 et.2, bir.210
or.Căușeni

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

                      Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul construcției, gospodărie comunală, drumuri.
                     Experienţă profesională: prioritate vor avea candidații cu 2 ani experienţă profesională în domeniu. 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a)  Formularul de participare.
b)      Copia buletinului de identitate.
c)      Copia actelor  de studii.
d)     Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.
e)      Copia (extrasul) carnetului de muncă.
f)       Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar conform cerințelor.

Modalitatea de depunere a documentelor:

personal.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
  • Acte normative în domeniul serviciul public
-          Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
·         Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
-          Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
  • Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici,
  • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici
  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
-          Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
-          Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
-          Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
-          Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
 
·         Acte normative pentru funcția de șef secție construcții, gospodărie comunală și drumuri:
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
·         Legea privind calitatea în construcţii cu modificările ulterioare (nr.721 din 02.02.1996);
·         Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (nr.163 din 09.07.2010);
·         Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015;
·         Hotărârea Guvernului nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii în construcţii;
·         Hotărârea Guvernului nr.382 din 24.04.1997 privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor;
·         Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 privind recepţia construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
·         Hotărârea Guvernului nr.1570 din 09.12.2002 cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii;
·         Hotărârea Guvernului nr.329 din 23.04.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii;
·         Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții;
·         Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.669 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
·         Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.666 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
·         Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.667 din 25.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii.