Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul Fiscal de Stat

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Constantin Tănase nr. 9
Persoană de contact: Maria Babără
Telefon: 022823407, 022 82 32 56
E-mail:
Website: www.sfs.md

Inspector al Direcţiei gestionare arierate în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru 1 funcţie temporar vacantă (cu sediul în mun. Chișinău);
 

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Funcţii publice de execuţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector al Direcţiei gestionare arierate în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru 1 funcţie temporar vacantă (cu sediul în mun. Chișinău);
 

Data-limită de depunere a documentelor:

29.11.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a)Scopul general al funcţiei: Aplicarea tuturor modalităţilor de asigurare a stingerii obligației fiscale, de executare silită a obligațiilor fiscale și altor plăți administrate de SFS stabilite de legislația în vigoare. Monitorizarea permanentă a restanței în vederea aplicării prompte a acțiunilor pentru diminuarea arieratelor.
b)Sarcinile de bază:
 
 • Realizarea deservirii contribuabililor din sectorul administrat;
 • Implementarea conformării benevole aferente achitării creanţelor față de BPN de către contribuabilii din sectorul administrat prin toate instrumentele admise de lege;
 • Întreprinderea tuturor măsurilor de asigurare şi de executare silită a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii restanțieri;
 • Exercitarea/efectuarea analizelor/vizitelor fiscale/controlului fiscal la contribuabili pe domenii de competenţă.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Persoane  responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:
Specialiști principali al Direcţiei management resurse umane a SFS
tel. 022 82-34-07, 022 82-33-00, 022 85-33-01
e-mail: cadre@sfs.md.
Persoana  responsabilă de primirea documentelor:
Ina Dascaliuc, şef al Direcţiei management resurse umane.
 

Telefon:

022823407, 022 82 32 56

E-mail:

cadre@sfs.md

Web site:

www.sfs.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9, biroul  nr. 335, 337, 356.
 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

a)Studii:
   Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar sau juridice.
b)Experienţă profesională:
    Preferabil experienţă în domeniul economico-financiar sau juridic.
c)Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
- Cunoaşterea actelor normative, Legi, Hotărîri, Regulamente etc.
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet etc.
d)Abilităţi: Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
e)Atitudini/comportamente:
Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
6. Condiţii de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
- Activitate în condiții de risc pentru sănătate și viață;
- Disponibilitate de lucru în program prelungit;
- Deplasări de serviciu  în ţară  şi peste hotare.
7. Motivare-Remunerare:
Grila de salarizare pentru funcţia publică, conform anexelor  nr.1 şi  nr.2, art.(5) al Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare  a funcţionarilor publici  şi  anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012, privind salarizarea funcționarilor publici;
Sporul lunar pentru eficienţă în activitatea desfăşurată, în mărime de la 0,8 pînă la 1,5 salariul mediu pe economie realizat în anul precedent;
Alte plăți de stimulare.
Premiul anual.8. Promovarea: Creşterea profesională în dependenţă de evaluarea performanţelor la finele fiecărui an, la care se ia în consideraţie erudiţia, profesionalismul, autoinstruirea, perfecţionarea şi cerinţele fişei postului pentru funcția publică vacantă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidați pentru participare la concurs:
 
 • formularul de participare, indicat în anexă;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia/copiile diplomelor de studii superioare;
 • copia carnetului/carnetelor  de muncă;
 • copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
 • copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
 • cazier judiciar, (poate fi înlocuit cu declaraţia  pe  propria  răspundere  privind absenţa  antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • dacă se atestă cunoașterea limbilor străine de circulaţie internaţională (nivel B1, A2, conform cerințelor înaintate).
 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Originalul Cazierului judiciar va fi prezentat şi anexat la dosarul de concurs în termen maximum de 10 zile calendaristice de la data la care candidatul a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Codul fiscal şi Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal;
 •     Legea nr.113 din 27.04.2007 contabilității.