Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : Piata Marii Adunari Nationale,1
Persoană de contact: Melenciuc Raisa
Telefon: 0 22 233 320
E-mail:
Website: http://www.edu.gov.md/

Specialist principal, Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Data-limită de depunere a documentelor:

29.11.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general: Asigurarea comunicării eficiente a Ministerului cu publicul larg, reprezentanții societății civile și cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice și complete a societății despre activitatea Ministerului.
Sarcinile de bază ale funcției:
- Elaborarea materialelor informaționale multimedia (imagine, infografică, animație, forme de conținut interactive, desing pentru pliante, afișe, ilustrate etc.);
- Asigurarea funcționalității și actualizarea permanentă a paginii web a ministerului și a conturilor pe rețelele de socializare;
- Gestionarea bazelor de date ale principalelor grupe de utilizatori ai activității ministrului;
- Exercitarea lucrărilor de înregistrare, montare, prelucrare, grafică digitală a datelor și informațiilor privind activitatea ministerului, evenimentele publice ale instituției etc.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Melenciuc Raisa

Telefon:

0 22 23 33 20

E-mail:

melenciucraisa@gmail.com

Web site:

http://www.edu.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

MD - 2033
mun. Chișinău
Piața Marii Adunări Naționale, 1
et. 4, bir.442

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare și/sau masterat în filologie și/sau în jurnalism, științe ale comunicării;
Experiență profesională: 1 an în domeniu;
Cunoștințe:
- cunoașterea legislației în domeniul accesului la informație;
- cunoașterea politicilor și procedurilor în relațiile cu publicul,  precum și a practicilor pozitive în domeniu;
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (comunicare orală și scrisă);
- cunoștințe de operare la calculator.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice (anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs) http://lex.justice.md/md/331023/
2. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, e-mail sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 3400

Bibliografia concursului:

  • Codul educației nr. 152 din 17.07.2017, Monitorul Oficial nr. 319-324;
  • Legea  nr. 158 din 04.07.2008  Cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public, Monitorul Oficial  nr. 230-232;
  • Legea nr. 16 din 15.02.2008  Cu privire la conflictul de interese, Monitorul Oficial nr.  94-96, art. 351 din 30.05.2008;
  •  Legea nr. 25  din 22.02 2008 privind Codul de conduită al funcționarului public, Monitorul Oficial nr 74-75  art. 243 din 11.04.2008;
  • Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație, Monitorul Oficial nr.88-90 din 28.07.2000;
  • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare, Monitorul Oficial nr. 6-7;
  • Hotărîrea Guvernului nr.944 din 14.11.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020, ”Educația-2020”
  • Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (redacţie nouă), poate fi accesat la adresa
http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/fisiere/Cod_deontologic_al_jurnalistului_din_Republica_final.pdf
  • Ghid de bune practice jurnalistice. Protecția minorilor în mass-media, poate fi acccesat la adresa
http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/documente/3-Ghid-_protectia_minorilor-ROM.pdf
  • Ghid de stil cu norme etice pentru jurnaliști, poate fi accesat la adresa 
http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/documente/ghid_final.pdf