Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Vieru Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

inspector superior, Secţia siguranţa produselor alimentare din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Orhei.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C44. Inspector superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

inspector superior, Secţia siguranţa produselor alimentare din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Orhei.

Data-limită de depunere a documentelor:

21.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:
Implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor, calităţii produselor primare, produselor  alimentare de origine animală.
 
2.Sarcinile de bază:
 
1.      Efectuarea controalelor oficiale pentru asigurarea verificării conformităţii cu legislaţia privind produsele alimentare de origine animală şi calitatea lor;
2.      Contribuie la asigurarea implementării politicilor şi strategiilor în domeniul siguranţei, calităţii şi igienei produselor alimentare de origine animală;
3.      Controlează respectarea cerinţelor HACCP în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală precum şi calitatea lor;
4.      Implementarea şi controlul trasabilităţii produselor de origine animală pe întreg lanţul alimentar;
5.      Prevenirea comercializării produselor alimentare necorespunzătoare cu legislaţia  privind siguranţa produselor alimentare de origine animală şi informarea agenţilor economici cu privire la modul de aducere a acestor produse în conformitate cu standardele respective.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Vieru Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.vieru@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, ORHEI

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, mun. Chişinău, MD-2009, str. M. Kogălniceanu,63, et.1, of.116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul medicinii veterinare.
Experienţă profesională:  minimum 1 an experiență profesională în domeniu (medicina veterinara), preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

         Constituţia Republicii Moldova
·         Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu privire la codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate :
 • Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar veterinară;
 • Legea nr.113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei generale privind siguranţa alimentelor;
 • Legea nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare;
 • Hotărârea Guvernului  nr.221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;
 • Hotărârea Guvernului  nr.51 din 16.01.2013 privind organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Hotărârea Guvernului  nr.412 din 25.05.2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare;
 • Hotărârea Guvernului  nr.862 din 26.07.2004 privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializat;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală;
       -  Hotărârea Guvernului  nr. 1112 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală.