Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact: Mihail Ghetiu
Telefon: 022252317
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Specialist Secție administrativ-militară (l.d.p. Cimișlia)

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C52. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist Secție administrativ-militară (l.d.p. Cimișlia)

Data-limită de depunere a documentelor:

08.12.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea cerinţelor legislaţiei în vigoare cu privire la evidenţa resurselor umane necesare centrului militar pe timp de pace, la mobilizare şi pe timp de război, precum şi a altor măsuri din domeniul administrativ – militar. Organizarea evidenţei nominale şi statistice a tinerilor  şi recruţilor. Contribuirea la desfăşurarea sarcinilor de bază a secţiei administrativ-militară prin acordarea activităţii financiare, perfectarea documentelor militarilor trecuţi în rezervă, pensionarii ai Forţelor Armate şi membrilor familiilor lor.
 
b) sarcinile de bază ale funcției:
1. Asigurarea planificării bugetare, aprecierii corecte a necesităţilor de mijloace băneşti pentru necesităţile activităţii eficiente a SAM;
 2. Asigurarea implementării şi respectării prevederilor legislaţiei în domeniu asigurării cu pensii,  perfectarea   setului de documente necesar militarilor trecuţi în rezervă la stabilirea pensiei;
 3. Asigurarea respectării termenilor legal stabiliţi, pentru perfectarea setului de documente necesar pentru stabilirea compensaţiilor, indemnizaţiilor familiilor pensionarilor Forţelor Armate;
 4. Organizarea bunei gestionări a patrimoniului instituţiei, analizarea, urmărirea îndeplinirii contractelor încheiate cu agenţii economici privind serviciile şi mărfurile preconizate de a fi achiziţionate;
 5. Asigurarea la timp şi pe deplin prezentării documentelor justificative pentru calcularea soldei băneşti militarilor prin contract şi a salariului angajaţilor civili, necesităţilor gospodăreşti şi social-culturale a SAM, măsurilor pregătirii de luptă în perioada mobilizării;.
6. Asigurarea primirii, înregistrării, păstrării şi circulaţiei documentelor de secretariat.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Canțîr Serafima, Centrul militar teritorial Hîncești, tel.: 0269-2-25-01, adresa: or. Hîncești, str. Mihai Moraru 72.

Telefon:

0241-2-10-60; 0269-2-25-01

E-mail:

cmt.hincesti@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

or. Hîncești, HÎNCEȘTI

Adresa:

or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun, 135, secție administrativ-militară
(l.d.p. Cimișlia);
or. Hîncești, str. Mihai Moraru 72, Centrul militar teritorial Hîncești.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: studii superioare de licenţă sau masterat, administrație publică sau similare acestora, cursuri de perfecționare.
 
Experienţă profesională: vechime în muncă în serviciul public – preferabil 1 an.
 
Cunoştinţe:
 • cunoaterea legislaţiei naţionale în domeniul mobilizării ,
 • cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: WORD,Excel, Internet.
        Abilităţi: abilități de lucru cu informația, analiză şi sinteză; elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă,
autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobăndite.
       Aptitudini/comportamente: diplomaţie; creativitate şi spirit de iniţiativă; flexsibilitate; disciplină; punctualitate; tact; politețe; comportament echilibrat, responsabilitate; tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare la concurs,
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2400 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 1. Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.
 4. Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 5. Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 6. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 7. Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”.
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
- Legea nr.1245 – XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
- Legea nr.190-XV din 08.05.2003 Cu privire la veterani,  modificată prin Hotărîrea de Guvern nr.730 din 02.10.2012;
-  Legea nr. 909 din 30.01.1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catestrofei de la Cernobîl, cu ulterioarele modificări;
- Hotărîrea de Guvern nr. 520 din 05.08.1992 cu privire la măsurile primordiale de protecţie socială a persoanelor, participante la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei RM şi acordarea ajutorului necesar cetăţenilor şi familiilor, afectate de conflictul militar, cu ulterioarele modificări;
- Hotărîrea de Guvern nr.836 din 13.09.2010 Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni;