Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : mun.Chişinău
Adresa : bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et.4
Persoană de contact: Sobețchi Ruxanda
Telefon: 022 820 653
E-mail:
Website: www.ansc.md

Consultant superior, Direcția juridică (2)

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C34. Consultant superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant superior, Direcția juridică (2)

Data-limită de depunere a documentelor:

14.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.  Reprezentarea, în limita competenţei, a intereselor Agenţiei în instanţele de judecată.
2.  Ţinerea evidenţei litigiilor în curs în care Agenția este parte şi perfectarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.
3.  Formularea acţiunilor şi actelor cu caracter juridic adresate instanţelor judecătoreşti.
4.  Elaborarea deciziilor de restituire a contestaților necorespunzătoare cerințelor legale și asigurarea informării în termen a contestatarilor.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Sobețchi Ruxanda

Telefon:

022 820 653

E-mail:

resurse.umane@ansc.md

Web site:

www.ansc.md

Raion, oraș:

mun.Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et. 4

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

·  1 an de experiență profesională în domeniu;
·  Studii superioare finisate în domeniul juridic sau administrare publică;
·  Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
·  Abilităţi de utilizare a computerului;

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
- formularul de participare;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;


[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul http://cariere.gov.md/usefull-info. 
 
[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et. 4;
Prin e-mail: resurse.umane@ansc.md

Salariu de funcţie:

3400

Bibliografia concursului:

 1. Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
 2. Hotărîrea Parlamentului nr. 271 din 15.12.2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;
 3. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 5. Hotărîrea Guvernului nr. 667, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
 6. Hotărîrea Guvernului nr. 668, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;
 9. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 din 30.05.2003;
 10. Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008;
 11. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 71 din 24.05.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii;
 12. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 24.05.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici.