Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : mun.Chişinău
Adresa : bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et.4
Persoană de contact: Sobețchi Ruxanda
Telefon: 022 820 653
E-mail:
Website: www.ansc.md

Consultant superior, Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C34. Consultant superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant superior, Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare

Data-limită de depunere a documentelor:

14.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.  Asistarea tehnică a Completelor de Soluționare a Contestațiilor și întocmirea proceselor verbale ale ședințelor.
2.  Elaborarea rapoartelor statistice privind soluționarea contestațiilor precum și a rapoartelor de activitate ale Agenției.
3.  Înaintarea de propuneri privind eficientizarea procesului de colectare şi evidenţă a datelor statistice, precum și a modului de elaborare a rapoartelor statistice.
4.  Colectarea, sistematizarea, analiza și evaluarea informațiilor privind cazurile de soluționare a contestațiilor.
5.  Întocmirea răspunsurilor privind comunicarea datelor statistice solicitanților precum și, după caz, publicarea acestora pe pagina web a Agenției.
6.  Primirea și înregistrarea în sistemul informațional a contestațiilor și a altor documente aferente.  

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Sobețchi Ruxanda

Telefon:

022 820 653

E-mail:

resurse.umane@ansc.md

Web site:

www.ansc.md

Raion, oraș:

mun.Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et. 4

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

·  1 an de experiență profesională în domeniu;
·  Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, statistică, administrare publică;
·  Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
·  Abilităţi medii de utilizare a computerului;

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
- formularul de participare;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;


[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul http://cariere.gov.md/usefull-info. 
 
[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et. 4;
Prin e-mail: resurse.umane@ansc.md

Salariu de funcţie:

3400

Bibliografia concursului:

  1. Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
  2. Hotărîrea Parlamentului nr. 271 din 15.12.2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;
  3. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  4. Hotărârea Guvernului privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet nr. 188 din 03.04.2012;
  5. Legea nr.467-XV din 21.11.2003, cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat;
  6. Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
  7. Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic;
  8. Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
  9. Hotărîrea Guvernului  nr. 618 din  05.10.1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova”;
  10. Hotărârea Guvernului nr.499 din 06.07.2012 cu privire la subdiviziunea e-Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale.