Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Inspectoratul Naţional de Probaţiune

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Vasile Alecsandri,1, etajul 5
Persoană de contact: Creţu Liliana
Telefon: 022-28-14-80
E-mail:
Website: probatiune.gov.md

Serviciul audit intern
Auditor intern -1 unitate

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C45. Auditor intern

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Serviciul audit intern
Auditor intern -1 unitate

Data-limită de depunere a documentelor:

20.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:


Saricini de bază: 
1. Efectuarea activităţilor de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar şi control intern în subdiviziunile interioare şi teritoriale al INP;
2. Documentarea constatărilor de audit cu exactitate şi în mod concis în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern;
3. Participarea la formularea versiunii preliminare a recomandărilor pentru raportul de audit intern intern;
4. Participarea în procesul de urmărire a implementării recomandărilor de audit;
5. Elaborarea propunerilor şi recomandărilor de actualizare a cadrului normativ în domeniul auditului intern.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Creţu Liliana - specialist principal al Direcţiei resurse umane

Telefon:

022-28-14-80

E-mail:

sru@ocp.gov.md

Web site:

probatiune.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Vasile Alecsandri, nr. 1, etajul 5, bir. 518. 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:


 Cunoştinţe:
-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-          Cunoaşterea limbii de stat şi anei limbi de circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova.
-          Abilităţi de utilizare a computerului.
 
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză, sinteză, elaborare a documentelor analiză şi sinteză, consultare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  
 
Atitudini/comportamente: caracter sociabil, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, diplomaţie, rezistent la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
  

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
Formular de participare disponibil:
http://cariere.gov.md/downloads/formular-participare.doc
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3200

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr. 48  privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
- Hotărîrea Guvernului nr.331  privind salarizarea funcţionarilor publici;
- Legea nr.355  cu privire la salarizarea în sectorul bugetar; 
- Hotărîrea Guvernului nr.10  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova;
- Hotărîrea Guvernului nr.550  privind cheltuirea mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiele străine şi a anumitor persoane;
- Ordin Ministrului Finanţelor nr.93 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice,
- Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 91  cu privire la clasificaţia bugetară;
-  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-  Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-  Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public” 
- Ordinul nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern
- Ordinul nr. 113 din 12.10.2012 privind aprobarea Standardelor naţionale de audit intern.